Objectivering handicap

De objectivering van de handicap gebeurt in Module A van het multidisciplinair verslag. 

Deze module moet worden ingediend door het MDT wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiekDeze module wordt vervolgens bezorgd aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) die zal oordelen over de erkenning van de handicap. Het is daarom ook van cruciaal belang dat deze module correct en volledig wordt ingevuld. Meer informatie over deze procedure vind je in de procedurele module onder het luik Provinciale Evaluatiecommissie.

✎ Onderscheid tussen Module A en Module D:
  • Module A: beschrijving en objectivering van de handicap en de stoornissen
  • Module D: adviesrapport, met vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes (in kader van IMB) – objectivering van de ondersteuningsnood en indicering (hulpmiddelen, woningaanpassingen, enz)

In de rubriek 'objectivering handicap' kan je via onderstaande linken meer informatie vinden over:
     de definitie van handicap die het VAPH hanteert: Definitie handicap
     verschillende stoornissen die mogelijks tot een handicap kunnen leiden: Toelichting stoornissen


Opmaak van module A

De MDT-medewerker kan de benodigde gegevens van Module A invoeren via de online-applicatie 'Helios'Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding. 


Algemeen beeld
 Schets in één à twee alinea’s een beeld van de cliënt en zijn situatie. Beschrijf in deze schets wie de betrokkene is, wat het probleem is, hoe zwaar het probleem doorweegt en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Een meer gedetailleerde uitwerking van de beperkingen en mogelijkheden op verschillende functiedomeinen moet beschreven worden in Module D.
✎ Werk de stoornis, die een impact heeft op het functioneren van de persoon, volledig uit in het tekstveld ‘stoornis’. Vermeld de stoornissen, die weinig tot geen impact hebben op het functioneren, kort in het tekstveld ‘relevante voorgeschiedenis’.


Stoornissen

Hier kan het MDT de stoorniscodes aanduiden die voor de cliënt van toepassing zijn. Afhankelijk van de aangeduide stoorniscode zal er een specifiek of algemeen objectiveringsluik zichtbaar worden. 

Bijvoorbeeld:  

  • F84: Autismespectrumstoornissen: Bij het aanvinken van deze stoorniscode zal het luik 'ASS' automatisch openspringen. In dit luik worden vragen gesteld over de vereiste disciplines die de diagnose vaststelden, alsook de datum waarop de diagnosestelling gebeurde. Er is steeds een vrij tekstveld voorzien om bijkomende informatie te geven. 
  • M480: Spinaalstenose: Hierbij zal het luik 'algemeen - objectivering' automatisch openspringen. In dit luik wordt verwezen naar de aangeduide stoorniscode en moet het MDT zorgen voor de nodige medische objectivering (naam, discipline(s) en datum van de testing, medische verslaggeving).
✎ Vermeld steeds de datum van de eerste diagnosestelling. Indien deze datum niet gekend is, kan de datum van het meest recente medische verslag vermeld worden waarin deze diagnosestelling wordt gestaafd. 
✎ Vermeld bij een ingreep steeds de datum van deze ingreep en niet de datum van het medisch verslag na de ingreep. Het vermelden van een recentere datum kan immers leiden tot de verkeerde veronderstelling dat de minimale revalidatieperiode van 6 maanden nog niet verstreken is. 

Na de objectivering van de stoorniscodes is er ruimte voorzien voor een beschrijving van de behandeling. Dit onderdeel heeft betrekking op de reeds gevolgde behandelingen, de behandelingen die nog lopende zijn en de mate waarin er mogelijks nog behandelingen ondernomen kunnen worden. De prognose wordt eveneens bevraagd. 

✎ Vermeld in het tekstveld ‘prognose’ duidelijk wat de verwachtingen zijn zowel op korte als op lange termijn. Als het moeilijk is om deze inschatting te maken, vermeld dit dan letterlijk.


 

Aard van de handicap

Daaropvolgend wordt gevraagd de handicapcodes en eventuele modaliteiten aan te duiden die overeenkomen met het functioneren van de persoon. 
 

Opleiding en tewerkstelling

Indien relevant, wordt vervolgens ook nog de schoolloopbaan en/of de tewerkstelling bevraagd.


Motorische beperkingen

Hier worden de motorische beperkingen specifiek bevraagd. 


Bijlagen

Tot slot is het ook mogelijk om bijlagen toe te voegen.
✎ Voeg medische verslagen enkel toe in een aantal specifieke situaties (vb. audiogram, attest oogonderzoek). De belangrijkste informatie uit deze verslagen moet immers (ook) verwerkt worden in de tekstvelden van module A.


Conclusie
Tot slot kan de conclusie van het MDT worden toegevoegd.
✎ Vermeld of er sprake is van een handicap met concrete aftoetsing aan de verschillende aspecten in de definitie van handicap (ernst, langdurigheid, maatschappelijke participatie).
✎ Geef duidelijk en expliciet aan wat de mening van het MDT is, ook indien er geen sprake is van een handicap.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios? 
Comments