Motorische stoornis

1.  Wat is een motorische stoornis

Bij motorische stoornis wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten van motorische handicap, op basis van de aard van de stoornis die aan de grondslag ligt van de beperkingen.
Men maakt een onderscheid tussen motorische stoornissen die ontstaan zijn vanuit een centrale oorsprong of een anatomische afwijking.

  Centrale oorsprong

Hierbij gaat het om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge een stoornis van centrale oorsprong:
  • hersenverlamming/cerebral palsy/cerebrale parese/infantiele encefalopathie
  • sclerosis multiplex (+ vergelijkbare degeneratieve neurologische aandoeningen: ALS, Friedreich, Huntington…)
  • spina bifida
  • myopathie (spierziekten, neuro-musculaire aandoeningen)
  • verworven ernstige motorische stoornissen

  Anatomische afwijking

Hierbij gaat het meestal om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge van een afwezigheid of afwijking van anatomische structuren:
  • dysmelie (congenitale afwijkingen aan de ledematen)
  • kinderverlamming of poliomyelitis
  • afwijkingen van het skelet of de ledematen
  • alle andere motorische stoornissen 


De ernst van de handicap moet beoordeeld worden in functie van de hoogte van de zorgbehoefte. Om de ernst van de motorische beperkingen in te schatten, kan gebruik gemaakt worden van de toetstabel 'typering licht/matig/ernstig/afunctioneel m.b.t. motorische beperkingen'.2. Gegevens Helios

  Datum diagnosestelling:

De datum die men dient weer te geven is de datum van de eerste diagnosestelling. Indien deze datum niet gekend is, kan de datum van het meest recente medische verslag weergegeven worden waarin deze diagnosestelling wordt bevestigd.

  Multidisciplinair:

De diagnose motorische stoornis wordt multidisciplinair gesteld. In Helios dient men de namen en de disciplines van de diagnostici weergeven.


  Toelichting stoornis:

In dit luik dient men duidelijk de beperkingen op de verschillende levensdomeinen van de pmh weer te geven.

  Behandelingen:

Om te staven dat het gaat om een langdurige en belangrijke beperking is het eveneens belangrijk dat wordt aangegeven of er reeds behandelingen hebben plaatsgevonden en welke behandelingen er in de toekomst nog gepland worden. Indien men enige informatie heeft omtrent de prognose dient deze eveneens vermeld te worden. Hierbij is het belangrijk om aan te geven wat de verwachtingen zijn zowel op korte als op lange termijn. Indien het moeilijk is om deze inschatting te maken, dient men dit letterlijk te vermelden in het tekstvak.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments