Obesitas

1. Wat is obesitas

Obesitas is ernstig overgewicht, dit wil zeggen een Body Mass Index (BMI) van meer dan 30. BMI is de verhouding van het lichaamsgewicht (in kilogram) tot de lengte (in meter) in het kwadraat (kg/m²). Recente studies bevestigen de toenemende prevalentie van overgewicht en obesitas. Vanaf de leeftijd van 35 jaar vertoont 50% van de Vlaamse mannen en 30 % van de vrouwen overgewicht of obesitas. In de groep tussen 55 en 64 jaar is 20% obees (BMI>30). Dit percentage stijgt nog als ook de abdominale vetmassa in rekening wordt gebracht. De WGO heeft sinds 2006 obesitas erkend als ziekte.


2. Toetsing aan de definitie van handicap

Een persoon met obesitas kan bij het VAPH als persoon met een handicap een aanvraag voor zorg of specifieke hulpmiddelen starten indien:
  • hij een BMI van meer dan 40 heeft
  • en als de onmogelijkheid van een ingreep of behandeling wordt aangetoond
  • en als er ernstige functionele beperkingen zijn waardoor specifieke hulpmiddelen uit de gehandicaptensector kunnen helpen bij de sociale integratie.
Vaak bestaat er bij betrokkene niet enkel een probleem van obesitas maar zijn er ook bijkomende aandoeningen aanwezig zoals diabetes, hypertensie, gewrichtspathologie, artrose, … We moeten er van uitgaan dat mensen alle behandelingsmogelijkheden dienen te volgen. Als zij na een optimale behandeling nog ernstige beperkingen hebben, kan het VAPH een rol spelen door het ter beschikking stellen van hulpmiddelen. 

Het VAPH vraagt dat volgende medische gegevens minimaal aanwezig zijn in het multidisciplinair verslag (MDV):
  • BMI, gewicht, lengte
  • Overzicht van de gevolgde behandelingen voor obesitas (mogelijkheden hier zijn dieetmaatregelen, medicamenteuze ondersteuning, bewegingsprogramma, ondersteuning door huisarts of specialist, eventuele heelkunde,…) en de gevolgde behandeling van de vaak geassocieerde bijkomende/secundaire pathologie. Het is zeker niet de bedoeling van het VAPH om hier heelkundige ingrepen te verplichten alvorens men tot erkenning kan overgaan. Dergelijke zware operaties kunnen nooit opgelegd worden. 
  • Toelichting van de oorzaken van falen van de behandeling. 
Indien de problematiek ernstig/langdurig en onbehandelbaar is, kan men in aanmerking komen voor VAPH-ondersteuning. Meestal beperkt het VAPH zich tot de toekenning van het interventieniveau/ functiebeperking: aanvulling onderste ledematen. Doorgaans kunnen er goedkeuringen worden verleend voor de verbouwing van het sanitair en het plaatsen van handgrepen om de zelfredzaamheid bij persoonlijke verzorging mogelijk te maken. Ook een aanvullende trapleuning kan aangewezen zijn. Trapliften (vaak maar ingesteld tot een gewicht van 120 kg) en speciale bedden worden doorgaans niet toegekend. 

De visie voor obesitas is dat het nooit de bedoeling mag zijn om een stoornis of beperking(en) te bestendigen, doordat iemand door het gebruik van hulpmiddelen niet meer de nodige inspanningen levert voor behandeling (met risico op regressie).

3. Wijze van diagnosestelling

Obesitas wordt voornamelijk vastgelegd op basis van de BMI. Eventueel kunnen bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden zoals het bepalen van de buikomtrek en risicofactoren voor hart-en vaatziekten en diabetes type 2 (Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen, 2008).

4. Gegevens Helios

  Datum diagnosestelling:

De datum die men dient weer te geven is de datum van de eerste diagnosestelling. Indien deze datum niet gekend is, kan de datum van het meest recente medische verslag weergegeven worden waarin deze diagnosestelling wordt bevestigd.

  Toelichting stoornis:

In dit luik dient men aan te geven dat de persoon ten gevolge van zijn/haar obesitas ernstige functionele beperkingen ervaart waardoor men nood heeft aan specifieke hulpmiddelen uit de gehandicaptenzorg die kunnen helpen bij de sociale integratie.

  Datum testing:

Hier dient men de datum van de laatste meetgegevens weer te geven die werden uitgevoerd door de huisarts.

  Lengte in meter; gewicht in kilo; BMI:

Deze gegevens dienen zeker vermeld te worden in het verslag.

  Behandelingen:

In dit luik dient men een overzicht te geven van de gevolgde behandelingen voor obesitas en de gevolgde behandelingen voor bijkomende pathologieën zoals diabetes, hypertensie, artrose, etc. Een heelkundige operatie is geen verplichting om erkend te worden door het VAPH. Bij elk van deze behandelingen dient men een toelichting te geven van de oorzaken van falen van de behandeling.

Indien de problematiek ernstig/langdurig en onbehandelbaar is, kan men in aanmerking komen voor VAPH-ondersteuning. Dit moet dan ook voldoende gedocumenteerd worden in het verslag.



Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments