Stap 3.1. Bepalen van de gevraagde budgetcategorie

Zoals reeds eerder vermeld (bij stap 1.2.), kan de gevraagde budgetcategorie pas worden bepaald nadat de juiste methode van objectivering door het MDT werd bepaald (beschrijvende objectivering of objectivering door ZZI). 

De gevraagde budgetcategorie wordt bepaald op basis van het totaalgewicht van de ondersteuningsvraag. Dit totaalgewicht van de vraag wordt berekend door de gevraagde frequentie van een bepaalde ondersteuningsfunctie (in het ondersteuningsplan PVB) te vermenigvuldigen met het gewicht dat aan deze ondersteuningsfunctie wordt toegekend. Zo bekomt men een score per ondersteuningsfunctie. Wanneer er meerdere ondersteuningsfuncties gevraagd worden, worden deze scores per ondersteuningsfunctie opgeteld om het totaalgewicht van de vraag te bepalen. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende gewichten die bij elke ondersteuningsfunctie horen.

Tabel. Gewicht van de ondersteuningsfuncties

Voor de individuele ondersteuningsfuncties (psychosociale begeleiding, praktische hulp en globale individuele ondersteuning) en oproepbare permanentie zijn er basisgewichten voorzien. Voor de globale ondersteuningsfuncties (dagondersteuning en woonondersteuning) zijn er naast de basisgewichten ook hogere gewichten opgenomen voor bepaalde zorgzwaarte-profielen. 
  • Indien beschrijvende informatie volstond als methode van objectivering, dan wordt het totaalgewicht van de vraag berekend aan de hand van de basisgewichten in de tabel. 
  • Indien het ZZI werd gebruikt als methode van objectivering, dan hangt het gewicht dat moet gebruikt worden bij de berekening van het totaalgewicht af van de resultaten van het ZZI, met name de B- en P-waarden. Merk op: Indien de berekende B/P-waarde lager ligt dan B3/P3, dan zal er voor woonondersteuning een gewicht van 0 gegeven worden. De redenering hierachter is dat enkel personen met een zorgzwaarteprofiel vanaf B3/P3 nood hebben aan deze ondersteuningsfunctie. Een B3/P3 profiel staat voor een persoon die dagelijkse ondersteuning nodig heeft en die iemand moet kunnen oproepen die onmiddellijk fysiek aanwezig kan zijn. 

Aan de hand van onderstaande tabel kan afgelezen worden welk totaalgewicht leidt tot welke gevraagde budgetcategorie. 

Tabel. Budgetcategorieën, gewichten, zorgzwaarte en vereiste objectivering
Budgetcategorieën, gewichten, zorgzwaarte en vereiste objectivering


Na het bepalen van de gevraagde budgetcategorie kan overgegaan worden naar de tweede tussenstap, het bepalen van de geobjectiveerde budgetcategorie.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be
Comments