Maatschappelijke noodzaak

Dossiers van personen met een handicap waarbij er sprake is van ernstige verwaarlozing of misbruik, komen doorgaans niet in aanmerking voor de toekenning van een tijdelijk budget noodsituatie, omdat deze situaties zelden of nooit plots en onverwacht ontstaan. Dergelijke dossiers zijn echter ook zeer acuut, waardoor het belangrijk is dat de overheid ook in deze situaties haar verantwoordelijkheid opneemt. Er is op dit moment voor meerderjarigen geen bevoegde instantie voor het vaststellen van maatschappelijke noodzaak, zoals de vertrouwenscentra kindermishandeling of de ondersteuningscentra jeugdzorg bij de minderjarigen. Voor deze situaties werd bij het VAPH de automatische toekenningsgroep 'maatschappelijke noodzaak' ingeroepen. 

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  •  ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik:
    • er is aangetoond dat de persoon met een handicap ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt wordt 
    • er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk aangetoond
  •  ernstige fysieke, psychische, of emotionele verwaarlozing:
    • er is aangetoond dat de persoon met een handicap ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd wordt
    • er is aangetoond dat de persoon met een handicap de mantelzorgers of samenwonende personen uit het netwerk ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloost
Meer informatie over de verschillende stappen die doorlopen moeten worden voor een aanvraag maatschappelijke noodzaak: Aanvraag maatschappelijke noodzaak


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments