Checklist prioritering

In dit luik wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderdelen waaruit de checklist prioritering bestaat en worden er bij een aantal onderdelen tips vermeld die kunnen helpen bij het invullen van de checklist. 

Gelieve doorheen het invullen van de checklist prioritering altijd rekening te houden met volgende algemene tips van de RPC:


 Geef voldoende, relevante informatie bij de verschillende rubrieken. Op die manier krijgt de RPC een zicht op het gehele plaatje. Probeer steeds voor ogen te houden dat de beoordelaar de achtergrond van het dossier én de persoon niet kent. De RPC houdt bij de beoordeling van de dringendheid enkel rekening met de informatie uit de checklist.

 Vermeld ook steeds de leeftijd, aard van problematiek en de ondersteuningsnood van de zorgvrager. Probeer kort en bondig te antwoorden op de verschillende vragen, maar probeer wel volledig te zijn. Maak van de checklist geen literair werk, maar zorg dat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. Denk op voorhand na welke informatie je bij welke vraag vermeldt.

 Spits je antwoord toe op de specifieke vraag in de checklist, zodat herhaling vermeden wordt. 

 Let erop dat er geen tegenstrijdige informatie aan bod komt overheen de verschillende vragen in de checklist. Zorg ervoor dat alle informatie zo up-to-date mogelijk is.

 Geef steeds zoveel mogelijk concrete informatie en vermijd vage omschrijvingen (zoals termen als regelmatig, soms, lang, ver, vaak, meestal, af en toe, …). 
bv. De cliënt uit dagelijks verbale agressie t.a.v. medebewoners en begeleiders.
bv. De ouders die 70 en 75 jaar zijn, pendelen reeds 10 jaar dagelijks van Oostende naar Roeselare om zorg op te nemen voor hun zoon die zelfstandig woont met PVB.

 Vertaal het (soms subjectieve) verhaal van de zorgvrager naar een objectief concreet geheel. Vertaal het (soms subjectieve) verhaal van de zorgvrager naar een objectief concreet en genuanceerd geheel. Indien het objectieve verhaal verschilt van de wensen/mening van de cliënt, vermeld dit dan ook (ofwel bij de vraag zelf, ofwel bij het luik 'Akkoord klant'). Zorg ervoor dat het voor de beoordelaar duidelijk is wie welke mening is aangedaan.


In wat volgt worden de verschillende onderdelen van de checklist prioritering omschreven met verdere verduidelijking, en eventueel met bijhorende tips van de RPC-leden.

1. Identificatiegegevens 

 • Identificatiegegevens van de cliënt
 • Automatische weergave van gevraagde ondersteuningsfuncties met bijhorende frequenties

2. Gegevens van het verslag

 • Gegevens van het MDT
 • Contactpersoon voor verslag
 • Data contactmomenten

3. Herevaluatie

Er is sprake van een herevaluatie wanneer de persoon in het verleden reeds een prioriteitengroep kreeg toegekend, maar wenst dat de bepaling van deze prioriteitengroep wordt herbekeken door de RPC omwille van een wijziging in zijn/haar situatie. Wanneer deze situatie van toepassing is, dient in het luik 'herevaluatie' gemotiveerd te worden waarom de prioriteitengroep opnieuw beoordeeld dient te worden door de RPC (bv. ten gevolge van een wijziging in de situatie). De overige vragen in de checklist moeten ingevuld worden op basis van de huidige situatie van de cliënt.


✎ Bij een herziening kan, indien mogelijk, de voorgaande checklist prioritering gekopieerd en bewerkt worden.

  • Verduidelijk in het veld ‘Algemene opmerkingen’ kort wat de aanleiding was voor de vraag tot herziening. 
  • Voeg vervolgens per vraag de actuele wijzigingen toe onder de voorgaande informatie. Indien er bij een bepaalde vraag geen wijzigingen zijn, maak dit dan eveneens duidelijk.

✎ Binnen het scherm “Herevaluatie” moet “ja” aangeduid worden indien het een vraag tot herziening van de prioriteitengroep (en de budgetcategorie) betreft. Met andere woorden: in alle dossiers waar er reeds eerder een PVB-vraag werd geregistreerd. In het vrije tekstveld kan de aanleiding voor de vraag tot herziening verduidelijkt worden. 

✎ Bij de overige procedures kan in het veld ‘Algemene opmerkingen’ eventueel algemene informatie die relevant is voor de vraag genoteerd worden die overkoepelend is aan de andere vragen. Dit veld is echter geen verplicht veld.


4. Maatschappelijke noodzaak

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak wanneer er ernstig misbruik of ernstige verwaarlozing wordt vastgesteld in de situatie van de persoon met een handicap. Ongeacht of de MDT-medewerker de situatie beoordeelt als maatschappelijke noodzaak of niet, dient toch de volledige checklist prioritering ingevuld te worden. Op die manier kan de RPC onmiddellijk overgaan tot de toekenning van een prioriteitengroep indien de commissie van oordeel is dat de situatie niet als maatschappelijke noodzaak beschouwd kan worden, dit zonder het opvragen van extra informatie bij het MDT. 

✎ Situaties waarin er sprake is van misbruik of verwaarlozing in een professionele context, komen niet in aanmerking voor de procedure maatschappelijke noodzaak.

✎ Maatschappelijke noodzaak betreft steeds situaties waarin iets fout loopt in de relatie tussen de persoon met handicap en zijn netwerk. Met andere woorden: de persoon met handicap ageert naar een mantelzorger toe of een mantelzorger treedt op als actor naar de persoon met handicap toe.

✎ Geef een degelijke omschrijving van de feiten die zijn voorgevallen en concrete voorbeelden van de situatie. Verder wordt aangeraden om bij maatschappelijke noodzaak de eventuele stavingsstukken zoveel als mogelijk toe te voegen aan de checklist prioritering via de bijlage (bv. een proces-verbaal van de politie, ...).

✎ Indien er bij een zeer schrijnende situatie toch een tijdelijke tussenoplossing gevonden wordt (vb. crisishulp, vrouwenopvang, CAW...), dient ook hier expliciet vermeld te worden dat het gaat over een tijdelijke oplossing. Vermeld daarom ook steeds de einddatum van deze tussentijdse oplossing.5. Grootte van de ondersteuningskloof

 • Beschrijving van de huidige woonsituatie en dagbesteding van de cliënt

✎ Het is aangewezen om in eenvoudige taal een goed beeld te scheppen van de cliënt en de aard van de problematiek, zeker indien hier geen module A wordt ingediend samen met module C.

✎ Geef een degelijke omschrijving van de huidige situatie en dit zowel overdag als 's nachts. Probeer een omschrijving te geven die noch te gedetailleerd, noch te algemeen is. Het is bijvoorbeeld niet nodig om per tijdstip van de dag aan te geven wat de persoon met een beperking doet en met welke hulp. 

✎ Omschrijf ook bepaalde wijzigingen die zich zullen voordoen in de huidige ondersteuning (bv.: school die afloopt, ondersteuning door de voorziening die stopt, ...) alsook de termijn waarbinnen deze zich zullen voordoen of de einddatum van de ondersteuning.

bv. "De persoon verblijft sinds twee maanden voor de aanvraag bij een tante" in plaats van "De persoon is sinds kort verhuisd"
bv. "Mama moet ontslag nemen om zorgen op te nemen" in plaats van "De situatie wordt stilaan moeilijker" • Beschrijving van de huidige ondersteuning die de cliënt krijgt (zowel van mantelzorgers/vrijwilligers als professionelen)

 Omschrijf duidelijk uit wie het sociaal netwerk en/of de professionele hulpverlening bestaat (m.i.v. leeftijd) en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden. 

 Beschrijf eventuele problemen, mogelijkheden en sterktes van het netwerk: wat kan de zorgvrager zelf nog en welke ondersteuning wordt door het netwerk of professionele hulpverlening opgenomen. 

 Indien kennis van overige ondersteuningsbronnen (bv.: tegemoetkomingen), maak hier dan ook melding van. 


 • Beschrijving van de gewenste ondersteuning

 Beschrijf wat er exact nodig is aan individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning, … (soort begeleiding en intensiteit). Omschrijf duidelijk in hoeverre de aangevraagde ondersteuning ervoor zorgt dat de zorgvrager op gewenste wijze kan leven.6. Dringendheid van de vraag

 • Beschrijving van de integriteit van de persoon met een handicap
 • Beschrijving van de integriteit van de mantelzorgers en inwonende gezinsleden

  Vertrek van de richtvraag: Als er nu geen extra ondersteuning geboden wordt, hoe zal de integriteit dan evolueren?

  Motiveer in welke mate de integriteit in het gedrang is:

  • De integriteit is reeds geschonden: staaf dit met concrete voorbeelden.
  • De integriteit zal naar alle waarschijnlijkheid op zeer korte termijn geschonden worden: motiveer welke indicaties er zijn voor deze veronderstelling (bv. escalaties, opeenstapeling van kleinere voorvallen …) en geef ook de frequentie van relevantie gebeurtenissen weer.
  • Er is een kans dat de integriteit op langere termijn geschonden zal worden: geef aan in welke mate hier indicaties voor zijn, geef eventuele beïnvloedende factoren met vermelding van de termijn waarin deze zich zullen voordoen.
  • Er zijn weinig of geen indicaties dat de integriteit bedreigd wordt: vermeld dit ook als dit het geval is.
 Integriteit van de mantelzorger: omschrijf hier enkel de factoren die verband houden met de persoon met handicap.

 • Onhoudbaarheid van de situatie op korte termijn

  Vertrek van de richtvraag: Als er nu geen extra ondersteuning geboden wordt, hoe zal de situatie dan evolueren?

✎ Bij deze vraag kan de ruimere context van zorgsituatie in rekening gebracht worden (bv. andere gezinsleden met een problematiek/handicap, noodzakelijke ondersteuning bij de opvoeding van kinderen, …)

✎ Motiveer in welke mate de situatie al dan niet houdbaar is:

  • De situatie is niet meer langer vol te houden: staaf dit met concrete voorbeelden.
  • De situatie is nog beperkte tijd vol te houden : geef aan in welke mate hier indicaties voor zijn, geef eventuele beïnvloedende factoren en concretiseer de termijnen hiervan.
  • De situatie is nog vol te houden zonder extra ondersteuning: vermeld dit ook als dit het geval is.

✎ Omschrijf bij escalaties of negatieve evoluties om welk(e) domein(en) het gaat (relationeel, medisch …) en staaf dit met voorbeelden. Geef zo exact mogelijk de frequentie van probleemsituaties aan.

✎ Indien er zich wijzingen zullen voordoen in de ondersteuning die de persoon krijgt, vermeld dan concreet de voorziene datum (bv. einddatum schoolloopbaan, kans op verlenging ….). Indien deze niet gekend is, vermeld dit dan ook zo.


 • Aanzienlijke daling van de levenskwaliteit

✎ Vertrek van de richtvraag: Als er nu geen extra ondersteuning geboden wordt, hoe zal de levenskwaliteit dan evolueren?

✎ Voor de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met onderstaande 8 domeinen van levenskwaliteit:

  • Emotioneel welbevinden
  • Materiaal welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelfbepaling
  • Interpersoonlijke relaties
  • Sociale inclusie
  • Rechten

✎ Licht bij elk domein toe of er zich al dan niet problemen voordoen en motiveer dit aan de hand van voorbeelden. Zorg er bij deze motivering voor dat er een gradatie van ernst wordt weergegeven (lichte of ernstige problemen). Beschrijf eventuele evoluties  (met vermelding van oorzaken) en probeer een inschatting te maken van het niveau de levenskwaliteit.

✎ Bij dit criterium wordt enkel de levenskwaliteit van de persoon met handicap zelf beschreven, niet de levenskwaliteit van de mantelzorger.

✎ Vermeld bij de beschrijving van dit criterium ook de subjectieve beleving van de cliënt. 


Toelichting bij de verschillende levensdomeinen:
 
De domeinen persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling houden verband met de mate waarin een persoon zich persoonlijk kan ontwikkelen en zijn leven zelf kan bepalen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het kunnen volgen van opleiding of vormingen, het ondersteund worden bij het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties en vaardigheden, hun eigen waarden en persoonlijke doelen stellen en keuzes maken. De domeinen interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten houden verband met de mate van sociale participatie. Het gaat dan om ondersteuning bij het ontwikkelen van interacties met bijvoorbeeld de buurt en diverse soorten relaties en vriendschappen en het kunnen benutten van universele mensenrechten (zoals respect, waardigheid, gelijkheid) en wettelijke rechten (zoals burgerschap, toegang, rechtvaardige behandeling). De domeinen omtrent welbevinden omvatten verschillende facetten. Het emotioneel welbevinden wordt bepaald door de mate van tevredenheid dat iemand heeft van zijn/haar leven, het zelfbeeld en de hoeveelheid stress die iemand ervaart en hoe hij/zij hiermee kan omgaan. Fysiek welbevinden wordt bepaald door iemands gezondheid, de mate waarin men beroep kan doen op ondersteuning (assistentie, coaching, begeleiding), deel kan nemen aan het culturele leven en de vrije tijd naar eigen keuze kan invullen. Materieel welbevinden wordt sterk bepaald door de financiële status en het onderdak die men heeft dat op hun beurt sterk verbonden is met onderwijs- en tewerkstellingskansen.

 • Belangrijke ontwikkelingskansen missen
 Vertrek van de richtvraag: Als er nu geen extra ondersteuning geboden wordt, hoe zullen de ontwikkelingskansen dan evolueren?
✎ Ondanks een zeker verband tussen levenskwaliteit en ontwikkelingskansen wordt - in tegenstelling tot het criterium omtrent de levenskwaliteit - bij ontwikkelingskansen gekeken naar de              meer objectief gedefinieerde levensfasen.

✎  Stem de inhoudelijke invulling van ontwikkelingskansen af naargelang de leeftijd en het handicapprofiel van de cliënt.

✎ Verduidelijk eventuele verschillen tussen de objectieve elementen en de wensen van de cliënt.

✎  Bij dit criterium worden enkel de ontwikkelingskansen van de persoon met handicap zelf beschreven, niet de ontwikkelingskansen van de mantelzorger.7. Bovengebruikelijke zorg  

Onder bovengebruikelijke zorg verstaan we de zorg die in samenspraak met de persoon met een handicap geboden wordt door gezinsleden binnen hetzelfde huishouden aan een gezinslid met een handicap en die de gebruikelijke zorg overstijgt. Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.
 • Bovengebruikelijke zorg in het heden

 Dit tabblad dient enkel ingevuld te worden als er geen recente en actuele objectivering van de ondersteuningsnood voorhanden is. Reden voor toevoeging van dit tabblad: personen vanuit transitie CRZ de kans geven om aanspraak te maken op bovengebruikelijke zorg in het heden.

 Merk op: de bepaling van bovengebruikelijke zorg in het heden gebeurt steeds op basis van een vergelijking van de totale gevraagde budgetcategorie ten opzichte van de geobjectiveerde budgetcategorie. Het criterium “bovengebruikelijke zorg in het heden” wordt dus identiek gescoord bij deelvraag en hoofdvraag.

✎ Merk op: de bepaling van bovengebruikelijke zorg in het heden gebeurt steeds op basis van de gevraagde budgetcategorie na objectivering (cf. na eventuele impact van de B- en P-waarden bij vragen naar dag- en woonondersteuning). 

 • Bovengebruikelijke zorg in het verleden
Er is sprake van bovengebruikelijke zorg in het verleden indien er in de voorbije 20 jaar sprake geweest is van langdurige bovengebruikelijke zorg of familieleden, vrienden en informele contacten gedurende langere tijd meer zorg hebben geboden dan redelijkerwijze verwacht kan worden.

Voor de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met volgende beïnvloedende factoren:
 • Intensiteit van de ondersteuningsnoodOmschrijf of het om een grote of eerder beperkte ondersteuningsnood gaat en vermeld waarom bepaalde zorgen zwaar/intensief zijn. Ter motivering kan verwezen worden naar de informatie die onder omschrijving van de huidige situatie vermeld werd en/of er kunnen nieuwe concrete voorbeelden toegevoegd worden.
 • Geboden ondersteuning: Geef duidelijk weer welke professionele, reguliere of vrijwillige ondersteuning reeds geboden werd in het verleden. Beargumenteer of de in het verleden geboden ondersteuning door familieleden, vrienden en informele contacten de ondersteuning door reguliere diensten en/of diensten gesubsidieerd door het VAPH al dan niet aanzienlijk overstijgt in zowel intensiteit als duur. 
 • Duur van de ondersteuning: Omschrijf concreet hoe lang het netwerk de zorg heeft opgenomen (aantal jaren). Omschrijf de duurtijd van eventuele verschillende periodes waarin het netwerk zorg opnam. Beargumenteer of er sprake is van minstens 5 jaar ondersteuning (al dan niet aaneensluitend) in de voorbije 20 jaar.  


8. Opsplitsing van de vraag 

De cliënt kan ervoor kiezen om zijn vraag op te splitsen en een bepaald deel van zijn vraag als dringender te laten beoordelen door de RPC. Deze opsplitsing moet aangevraagd worden in het ondersteuningsplan PVB. Voor het MDT wordt deze opsplitsing zichtbaar bij de gevraagde ondersteuningsfuncties (die worden weergegeven onder het luik 'identificatiegegevens'). Indien de cliënt zijn vraag heeft opgesplitst, moet het MDT in de checklist prioritering onder dit luik motiveren waarom de deelvraag dringender is dan de totale vraag van de cliënt en waarom deze deelvraag in een hogere prioriteitengroep moet worden ingedeeld.

 Om te bepalen of er al dan niet sprake is van een opgesplitste vraag, moet naar het ondersteuningsplan PVB gekeken worden. Indien hierin een opsplitsing werd gemaakt, moet deze opsplitsing ook gemotiveerd worden. Indien er volgens het MDT geen duidelijke argumenten zijn om de deelvraag en hoofdvraag anders te beoordelen, vermeld dit dan ook zo.
Indien in het OP PVB geen opsplitsing werd gemaakt, mag het MDT dit niet zelf aanbrengen in de checklist prioritering.

  Motiveer duidelijk waarom er een onderscheid is tussen de globale vraag en de deelvraag (waarom is een bepaald stuk van de gevraagde ondersteuning dringender?). Vermeld concreet op welke vlakken er een verschil is tussen de hoofdvraag en de deelvraag voor de elementen “kloof tussen huidige en gewenste ondersteuning” en “dringendheid van de vraag”. De RPC moet hierbij kunnen oordelen of er al dan niet een verschillende score van toepassing is voor volgende criteria:

 • Draaglast en draagkracht van de mantelzorgers
 • Mogelijkheden en beperkingen van de huidige ondersteuning
 • Integriteit van de persoon met handicap
 • Integriteit van de mantelzorgers of samenwonende personen
 • Onhoudbaarheid van de situatie
 • Levenskwaliteit van de persoon met handicap
 • Ontwikkelingskansen van de persoon met handicap


9. Bijlagen  

Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen.

10. Schuldvordering

Mogelijkheid om schuldvordering aan te vragen en schuldvorderingsnummer in te geven.

11. Akkoord cliënt

In dit luik kan aangegeven worden of de cliënt akkoord is met de inhoud van de checklist en indien niet, kan hier de motivatie van de betwisting worden weergegeven.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios?
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios?
Comments