Checklist prioritering

In dit luik wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderdelen waaruit de checklist prioritering bestaat en worden er bij een aantal onderdelen tips vermeld die kunnen helpen bij het invullen van de checklist. 

Gelieve doorheen het invullen van de checklist prioritering altijd rekening te houden met volgende algemene tips van de RPC:


 Geef voldoende, relevante informatie bij de verschillende rubrieken. Op die manier krijgt de RPC een zicht op het gehele plaatje. Probeer steeds voor ogen te houden dat de beoordelaar de achtergrond van het dossier én de persoon niet kent. De RPC houdt bij de beoordeling van de dringendheid enkel rekening met de informatie uit de checklist.

 Vermeld ook steeds de leeftijd, aard van problematiek en de ondersteuningsnood van de zorgvrager. Probeer kort en bondig te antwoorden op de verschillende vragen, maar probeer wel volledig te zijn. Maak van de checklist geen literair werk, maar zorg dat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. Denk op voorhand na welke informatie je bij welke vraag vermeldt.

 Spits je antwoord toe op de specifieke vraag in de checklist, zodat herhaling vermeden wordt. 

 Let erop dat er geen tegenstrijdige informatie aan bod komt overheen de verschillende vragen in de checklist. Zorg ervoor dat alle informatie zo up-to-date mogelijk is.

 Geef steeds zoveel mogelijk concrete informatie en vermijd vage omschrijvingen (zoals termen als regelmatig, soms, lang, ver, vaak, meestal, af en toe, …). 
bv. De cliënt uit dagelijks verbale agressie t.a.v. medebewoners en begeleiders.
bv. De ouders die 70 en 75 jaar zijn, pendelen reeds 10 jaar dagelijks van Oostende naar Roeselare om zorg op te nemen voor hun zoon die zelfstandig woont met PVB.

 Vertaal het (soms subjectieve) verhaal van de zorgvrager naar een objectief concreet geheel. Laat geen vragen leeg in de checklist. Indien de vraag niet van toepassing is voor de zorgvrager, mag u in de checklist schrijven dat deze vraag niet van toepassing is. 

In wat volgt worden de verschillende onderdelen van de checklist prioritering omschreven met verdere verduidelijking, en eventueel met bijhorende tips van de RPC-leden.

1. Identificatiegegevens 

 • Identificatiegegevens van de cliënt
 • Automatische weergave van gevraagde ondersteuningsfuncties met bijhorende frequenties

2. Gegevens van het verslag

 • Gegevens van het MDT
 • Contactpersoon voor verslag
 • Data contactmomenten

3. Herevaluatie

Er is sprake van een herevaluatie wanneer de persoon in het verleden reeds een prioriteitengroep kreeg toegekend, maar wenst dat de bepaling van deze prioriteitengroep wordt herbekeken door de RPC omwille van een wijziging in zijn/haar situatie. Wanneer deze situatie van toepassing is, dient in het luik 'herevaluatie' gemotiveerd te worden waarom de prioriteitengroep opnieuw beoordeeld dient te worden door de RPC (bv. ten gevolge van een wijziging in de situatie). De overige vragen in de checklist moeten ingevuld worden op basis van de huidige situatie van de cliënt.


4. Maatschappelijke noodzaak

Er is sprake van maatschappelijke noodzaak wanneer er ernstig misbruik of ernstige verwaarlozing wordt vastgesteld in de situatie van de persoon met een handicap. Ongeacht of de MDT-medewerker de situatie beoordeelt als maatschappelijke noodzaak of niet, dient toch de volledige checklist prioritering ingevuld te worden. Op die manier kan de RPC onmiddellijk overgaan tot de toekenning van een prioriteitengroep indien de commissie van oordeel is dat de situatie niet als maatschappelijke noodzaak beschouwd kan worden, dit zonder het opvragen van extra informatie bij het MDT. 

✎ Geef een degelijke omschrijving van de feiten die zijn voorgevallen indien u als MDT oordeelt dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak. Verder wordt aangeraden om bij maatschappelijke noodzaak de eventuele bewijsstukken zoveel als mogelijk toe te voegen aan de checklist prioritering via de bijlage (bv. een proces-verbaal van de politie, ...).5. Grootte van de ondersteuningskloof

 • Beschrijving van de huidige woonsituatie en dagbesteding van de cliënt
 Het is aangewezen om in eenvoudige taal een goed beeld te scheppen van de cliënt en de aard van de handicap (zeker bij vragen waarvoor er geen module A wordt opgemaakt). 
 Geef een degelijke omschrijving van de huidige situatie en dit zowel overdag als 's nachts. Probeer een omschrijving te geven die noch te gedetailleerd, noch te algemeen is. Het is bijvoorbeeld niet nodig om per tijdstip van de dag aan te geven wat de persoon met een beperking doet en met welke hulp. 
 Omschrijf ook bepaalde wijzigingen die zich zullen voordoen in de huidige ondersteuning (bv.: school die afloopt, ondersteuning door de voorziening die stopt, ...) alsook de termijn waarbinnen deze zich zullen voordoen of de einddatum van de ondersteuning.

bv. "De persoon verblijft sinds twee maanden voor de aanvraag bij een tante" in plaats van "De persoon is sinds kort verhuisd"
bv. "Mama moet ontslag nemen om zorgen op te nemen" in plaats van "De situatie wordt stilaan moeilijker"

 • Beschrijving van de huidige ondersteuning die de cliënt krijgt (zowel van mantelzorgers/vrijwilligers als professionelen)
 Omschrijf duidelijk uit wie het sociaal netwerk en/of de professionele hulpverlening bestaat (m.i.v. leeftijd) en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden. 
 Beschrijf eventuele problemen, mogelijkheden en sterktes van het netwerk: wat kan de zorgvrager zelf nog en welke ondersteuning wordt door het netwerk of professionele hulpverlening opgenomen. 
 Indien kennis van overige ondersteuningsbronnen (bv.: tegemoetkomingen), maak hier dan ook melding van. 

 • Beschrijving van de gewenste ondersteuning
 Beschrijf wat er exact nodig is aan individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning, … (soort begeleiding en intensiteit). Omschrijf duidelijk in hoeverre de aangevraagde ondersteuning ervoor zorgt dat de zorgvrager op gewenste wijze kan leven.


6. Dringendheid van de vraag

 • Beschrijving van de integriteit van de persoon met een handicap
 • Beschrijving van de integriteit van de mantelzorgers en inwonende gezinsleden
 Welke factoren zorgen ervoor dat de situatie voor de zorgvrager of het sociaal netwerk onhoudbaar is? Beschrijf deze elementen zo concreet mogelijk en geef aan met welke frequentie ze voorkomen.
Bv. Indien er sprake is van gedragsproblemen, conflicten, agressie,… omschrijf dan enkele concrete situaties waarin de veiligheid en de basisbehoeften in het gedrang zijn en geef aan hoe vaak dit zich voordoet.

 • Onhoudbaarheid van de situatie op korte termijn
 Hou er bij het invullen van deze vraag rekening mee dat de escalatie zich op verschillende vlakken kan manifesteren en omschrijf welke van toepassing zijn (relationeel, fysiek, medisch,…). Beschrijf zo concreet mogelijk welke factoren ervoor zorgen dat de situatie onhoudbaar is.  
 Geef (indien geweten) duidelijk de exacte datum van het einde van schoolloopbaan en/of de mogelijkheid tot verlenging weer om het perspectief op ‘korte termijn’ te concretiseren. Indien voor een jongvolwassene verlenging van de schoolloopbaan onder geen beding mogelijk is en de einddatum reeds duidelijk gecommuniceerd werd, kan dit meegenomen worden in de beoordeling van ‘korte termijn’.

 • Aanzienlijke daling van de levenskwaliteit
 Geef aan welke wijzigingen in het dagelijkse leven een invloed zullen hebben op de daling van levenskwaliteit en motiveer dit met concrete voorbeelden.
 Omschrijf verschillende domeinen van kwaliteit van bestaan (zie voor verdere toelichting hieronder), die relevant zijn voor de cliënt  (bv. emotioneel welbevinden, sociale relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, fysiek welbevinden, zelfbepaling, maatschappelijke participatie en rechten)

Toelichting bij de verschillende levensdomeinen:
 
De domeinen persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling houden verband met de mate waarin een persoon zich persoonlijk kan ontwikkelen en zijn leven zelf kan bepalen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het kunnen volgen van opleiding of vormingen, het ondersteund worden bij het ontwikkelen van hun persoonlijke competenties en vaardigheden, hun eigen waarden en persoonlijke doelen stellen en keuzes maken. De domeinen interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten houden verband met de mate van sociale participatie. Het gaat dan om ondersteuning bij het ontwikkelen van interacties met bijvoorbeeld de buurt en diverse soorten relaties en vriendschappen en het kunnen benutten van universele mensenrechten (zoals respect, waardigheid, gelijkheid) en wettelijke rechten (zoals burgerschap, toegang, rechtvaardige behandeling). De domeinen omtrent welbevinden omvatten verschillende facetten. Het emotioneel welbevinden wordt bepaald door de mate van tevredenheid dat iemand heeft van zijn/haar leven, het zelfbeeld en de hoeveelheid stress die iemand ervaart en hoe hij/zij hiermee kan omgaan. Fysiek welbevinden wordt bepaald door iemands gezondheid, de mate waarin men beroep kan doen op ondersteuning (assistentie, coaching, begeleiding), deel kan nemen aan het culturele leven en de vrije tijd naar eigen keuze kan invullen. Materieel welbevinden wordt sterk bepaald door de financiële status en het onderdak die men heeft dat op hun beurt sterk verbonden is met onderwijs- en tewerkstellingskansen.

 • Belangrijke ontwikkelingskansen missen
 Hou rekening met de leeftijd van de cliënt en diens handicap bij de inschatting of iemand door het aanhouden van de huidige levenssituatie bepaalde ontwikkelingskansen zou missen.


7. Bovengebruikelijke zorg  

Onder bovengebruikelijke zorg verstaan we de zorg die in samenspraak met de persoon met een handicap geboden wordt door gezinsleden binnen hetzelfde huishouden aan een gezinslid met een handicap en die de gebruikelijke zorg overstijgt. Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.
 • Bovengebruikelijke zorg in het heden
 Vermeld steeds de ingeschatte B- en P-waarden bij een aanvraag tot herziening van de prioriteitengroep voor vertaalde zorgvragen van de CRZ.

 • Bovengebruikelijke zorg in het verleden
Er is sprake van bovengebruikelijke zorg in het verleden indien er in de voorbije 20 jaar sprake geweest is van langdurige bovengebruikelijke zorg of familieleden, vrienden en informele contacten gedurende langere tijd meer zorg hebben geboden dan redelijkerwijze verwacht kan worden.

✎ Geef duidelijk weer welke professionele, dan wel reguliere of vrijwillige ondersteuning reeds in het verleden werd geboden. Geef duidelijk weer welke zorg in het verleden door het sociale netwerk werd opgenomen, wat de duurtijd van de geboden zorg was en wat de zorg uitzonderlijk zwaar en/of intensief maakte. Beide aspecten zijn belangrijk om een afweging te kunnen maken of er reeds minstens 5 jaar (al dan niet aaneensluitend) sprake is van bovengebruikelijke zorg in de voorbije 20 jaar. 


8. Opsplitsing van de vraag 

De cliënt kan ervoor kiezen om zijn vraag op te splitsen en een bepaald deel van zijn vraag als dringender te laten beoordelen door de RPC. Deze opsplitsing moet aangevraagd worden in het ondersteuningsplan PVB. Voor het MDT wordt deze opsplitsing zichtbaar bij de gevraagde ondersteuningsfuncties (die worden weergegeven onder het luik 'identificatiegegevens'). Indien de cliënt zijn vraag heeft opgesplitst, moet het MDT in de checklist prioritering onder dit luik motiveren waarom de deelvraag dringender is dan de totale vraag van de cliënt en waarom deze deelvraag in een hogere prioriteitengroep moet worden ingedeeld.

 Motiveer de opsplitsing van de vraag, die gesteld wordt door de cliënt in het ondersteuningsplan PVB, ook steeds in de checklist prioritering. Bij het ontbreken van deze motivatie kan er met de opsplitsing van de vraag geen rekening gehouden worden bij het bepalen van de dringendheid van de vraag. 
 Er kan geen opsplitsing van de vraag meer gevraagd worden via de checklist prioritering, indien de vraag niet werd opgesplitst in het ondersteuningsplan PVB. Voor transitievragen CRZ houdt dit in dat deze niet meer opgesplitst kunnen worden bij een herziening van de prioriteitengroep.  


9. Bijlagen  

Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen.

10. Schuldvordering

Mogelijkheid om schuldvordering aan te vragen en schuldvorderingsnummer in te geven.

11. Akkoord cliënt

In dit luik kan aangegeven worden of de cliënt akkoord is met de inhoud van de checklist en indien niet, kan hier de motivatie van de betwisting worden weergegeven.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios?
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios?
Comments