Spoedprocedure

De spoedprocedure kan worden toegepast indien er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.

1°  Bij de persoon is één van onderstaande diagnoses gesteld: 
 • bij personen ouder dan 21 jaar
  • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
  • PLS (primaire lateraalsclerose)
  • PMA (progressieve musculaire atrofie)
  • corticobasale degeneratie
  • multisysteematrofie
  • progressieve supranucleaire verlamming
  • anaplastisch hooggradig astrocytoom
  • hooggradig glioblastoma dat wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
  • laaggradig astrocytoom

 • bij personen jonger dan 21 jaar:
  • een evolutieve neuromusculaire aandoening
  • een metabole stoornis met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren

2°  Over een periode van een jaar of minder heeft op één van de volgende domeinen een ontwikkeling plaatsgevonden als hieronder omschreven is:
 • domein verplaatsing: van zelfstandig stappen naar de onmogelijkheid om zonder hulp van derden op te staan en zich te verplaatsen
 • domein zich wassen en aankleden: van zich zelfstandig kunnen wassen en aankleden naar de onmogelijkheid zich zelfstandig te wassen en aan te kleden
 • domein eten: van zelfstandig kunnen eten naar de onmogelijkheid om zelfstandig te kunnen eten
 • domein toiletgang: van alleen naar het toilet kunnen gaan en zich reinigen naar de noodzaak om volledig geholpen te worden om naar het toilet te gaan en zich te reinigen
 • domein ademhaling: de persoon kan niet meer zelfstandig ademen en heeft permanent toezicht nodig wegens de beademing

Indien een aanvrager van oordeel is dat hij beantwoordt aan de voorwaarden van deze procedure, dient hij het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure in te vullen.
 Meer informatie over de verschillende stappen die doorlopen moeten worden voor een aanvraag spoedprocedure: Aanvraag spoedprocedure

Indien een aanvraag spoedprocedure wordt goedgekeurd, wordt onmiddellijk een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld ter hoogte van budgetcategorie X. 
Deze middelen kunnen zowel worden ingezet als cash, als voucher, of als een combinatie van beide. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments