Interventiedoelen

Om de PEC niet voor elke nieuwe aanvraag voor een hulpmiddel te moeten raadplegen, werden er naar analogie met de ondersteuningsvelden “interventiedoelen” ingevoerd, alsook een refertelijst opgesteld waarop vermeld staat welke aanpassingen en hulpmiddelen onder welk interventiedoel vallen.

Een interventiedoel bestaat uit deze elementen: 
  • interventieniveau: het niveau waarmee de ernst van de functiebeperking wordt aangegeven (aanvulling of vervanging).
  • functiebeperking: de beperking die de persoon ten gevolge van zijn stoornis ondervindt bij het gebruik van lichaamsdelen of zintuigen (vb. bovenste of onderste ledematen, gehoor,...)
  • functioneringsdomein: De algemene functie waarvoor het hulpmiddel zal worden gebruikt (vb. wonen, mobiliteit, communicatie,...). 
De refertelijst is opgebouwd aan de hand van de ICIDH-classificatie (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), die uitgaat van een indeling op basis van beperkingen. Daarom is deze lijst ingedeeld in functiebeperkingen en de bijgevoegde interventieniveaus, De ICF-classificatie die de ICIDH vervangt, stelt niet langer de beperking centraal, maar wel de moeilijkheid of onmogelijkheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Vervolgens wordt nagegaan welk hulpmiddel daar het best aan verhelpt.

De PEC is bevoegd voor het toekennen van het interventieniveau en de functiebeperking. De PK wijst vervolgens de functioneringsdomeinen (bv. wonen, mobiliteit, communicatie…) en daarbinnen de hulpmiddelen toe. 

In de praktijk kent men doorgaans geen specifieke functioneringsdomeinen toe en is het interventiedoel beperkt tot één of meer functiebeperkingen en interventieniveaus. De noodzaak, de gebruiksfrequentie en dergelijke van het hulpmiddel dat men wil aankopen, primeren immers steeds bij het nemen van een beslissing over de gevraagde tegemoetkoming.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de combinaties van functiebeperkingen en interventieniveaus die voorkomen in de refertelijst en elk op zich een afzonderlijke deellijst vormen.Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments