Huisbezoek

Het ministerieel besluit van 12 november 2010 houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vermeldt specifieke bepalingen voor huisbezoeken.

In artikel 4, 2° wordt het volgende bepaald:
Een hulpmiddel en/of een aanpassing in functie van de mobiliteit van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd in en rond de woning en het volwaardig gebruik van de noodzakelijke ruimten binnen de woning moet steeds geadviseerd worden op basis van voldoende feitelijke gegevens. Deze gegevens worden onder meer verzameld op basis van observaties en overleg met de aanvrager tijdens één of meerdere huisbezoeken. Het lid van het gespecialiseerd IMB-team dat het huisbezoek aflegt, stelt hier steeds een verslag van op waarin minimaal de volgende elementen aan bod komen : 
  • naam, voornaam en contactgegevens van het lid van het gespecialiseerd IMB-team die het huisbezoek aflegt en het verslag opstelt.
  • een gedetailleerde beschrijving van de problemen en de mogelijkheden in verband met de circulatie rondom de woning, de toegang tot de woning en het gebruik van de noodzakelijke ruimten en dit zowel vanuit het oogpunt van de persoon die ondersteuning vraagt of voor wie ondersteuning wordt gevraagd als dat van het adviserend gespecialiseerd IMB-team.
Het verslag wordt overgemaakt aan het agentschap.
In het geval het gespecialiseerd IMB-team een inschatting van de situatie ter plaatse onnodig acht, motiveert het gespecialiseerd IMB-team deze keuze in het adviesrapport.

Een multidisciplinair team is dus verplicht om een huisbezoek af te leggen voor het adviseren van hulpmiddelen of aanpassingen die nodig zijn voor de mobiliteit in de woonomgeving en hiervan een gedetailleerd verslag op te maken ofwel goed te motiveren waarom men een huisbezoek onnodig vindt. 

De relevante elementen uit het verslag moeten minstens verwerkt worden in het adviesrapport. Indien nodig kan het VAPH dit verslag opvragen bij het team.

Comments