Hulpmiddelen en bijstand uitgesloten van subsidiëring

Bepaalde hulpmiddelen of bijstand is in de regelgeving expliciet uitgesloten van subsidiëring door het VAPH (zie artikel 7 van het BVR van 13/7/2001 betreffende de IMB).


1. Apparatuur voor medische of paramedische behandeling

Apparatuur voor medische of paramedische behandeling of voor onderhoud van de fysieke conditie is uitgesloten. Voorbeelden: bloeddrukmeter, hometrainer, massagebad, infrarood cabine, glucosemeter, …

2. Dienstverlening

Dienstverlening (door fysieke of rechtspersonen) is eveneens expliciet uitgesloten zoals bijvoorbeeld opleidingskosten voor het gebruik van een communicatietoestel. Er worden wel enkele uitzonderingen toegelaten in de regelgeving, met name voor de tegemoetkomingen die in de refertelijst voorzien zijn: de pedagogische hulp bij hogere studies, verplaatsingstechnieken voor blinden, aanvullende rijlessen voor het behalen of behouden van een rijbewijs en het verlenen van onderhoud en herstelling van hulpmiddelen. Herstellingskosten waarvoor in de refertelijst geen vergoeding voorzien is, kunnen ook aangevraagd worden.


3. Schooluitrusting

Zaken die behoren tot de gebruikte schooluitrusting of daarmee equivalent zijn, in het bijzonder hulpmiddelen die nodig zijn om de lessen te volgen, schoolgeld en leerboeken, kunnen niet door het VAPH worden gesubsidieerd.

4. Lijst van expliciet uitgesloten items 

Een aantal gebruiksvoorwerpen worden in de regelgeving expliciet uitgesloten van terugbetaling. Het gaat om deze hulpmiddelen:
  • aanhangfiets met één wiel; 
  • badopstapje; 
  • badplank; 
  • badstoel; 
  • badverkorter; 
  • badzit; 
  • bedtafel; 
  • elektronische relaxzetels (met uitzondering van de specifieke zetels voor personen die lijden aan de ziekte van Huntington);  
  • faxtoestel of toestel met analoge functie; 
  • fietsen met een hulpmotor, snor- en bromfietsen, gsm-toestellen; 
  • fietskar of aanhangwagen; 
  • gsm-toestellen;
  • leeslamp; 
  • leesplank; 
  • leestafel; 
  • memorecorder; 
  • serveerwagen; 
  • sleutelgreepaanpassingen; 
  • sprekende basisrekenmachine; 
  • sprekende huishoudweegschaal; 
  • sprekende labelpen;
  • sprekende personenweegschaal; 
  • sprekende wekker; 
  • standaard beeldscherm of groot beeldscherm; 
  • standaard computer (desktop of laptop); 
  • telefoonversterker of telefoontoestel met ingebouwde versterking; 
  • televisiescherm; 
  • toiletrugleuning; 
  • toiletverhoging; 
  • toiletzitkussen; 
  • tv-voorzetscherm; 
  • verzekeringskosten. 

                      5. Hulpmiddelen voor personen die langer dan drie maanden verblijven in een voorziening die door andere regelgeving dan deze van het VAPH is erkend, gesubsidieerd of aangemeld, zoals een ziekenhuis of een revalidatiecentrum

                      Het VAPH kan geen hulpmiddelen of aanpassingen subsidiëren voor personen die langer dan drie maanden verblijven in een zorgvorm die krachtens een andere regelgeving dan deze van het VAPH wordt erkend, gesubsidieerd of aangemeld. 

                      Een uitzondering hierop zijn de hulpmiddelen die in de refertelijst opgenomen zijn in de domeinen ‘communicatie’ en ‘mobiliteit’ voor personen opgenomen in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis (RVT), een woonzorgcentrum, een serviceflat of een groep van assistentiewoningen.Vanaf 1 januari 2014 kan een tegemoetkoming toegekend worden voor hulpmiddelen of aanpassingen die voorkomen in de refertelijst onder de domeinen Mobiliteit en Communicatie, met inbegrip van de mobiliteitshulpmiddelen vermeld in de bijlage II van het BVR van 13/7/2001, voor personen met een handicap die in één van bovenvermelde zorgvormen verblijven. Let wel: gelet op het alternatief bij het RIZIV, kan het VAPH geen tegemoetkoming voorzien voor de aankoop van een manuele standaardrolstoel, een manuele modulaire rolstoel of een manuele verzorgingsrolstoel en het onderhoud, herstel en de aanpassing ervan voor personen die in aanmerking komen voor het huursysteem bij het RIZIV. Voor hulpmiddelen of aanpassingen die zich buiten de domeinen van Mobiliteit en Communicatie situeren, kan er geen tegemoetkoming verkregen worden indien de persoon langer dan drie maanden in een dergelijke voorziening verblijft.

                      Opmerking! Wanneer een persoon echter terug thuis wil gaan wonen, kunnen aanpassingen aan de woning gevraagd worden die het hem mogelijk moeten maken opnieuw te verhuizen. De aanpassingen van de woning kunnen in dit geval ten laste worden genomen, evenwel op voorwaarde dat hij binnen de drie maanden ook effectief de voorziening verlaat. Hulpmiddelen die tijdens het verblijf in de voorziening werden aangekocht en toen niet konden worden vergoed, kunnen niet alsnog door het VAPH ten laste genomen worden nadat men de voorziening heeft verlaten. 


                      6. Uitrusting voor collectief gebruik in een door het agentschap erkende voorziening die aanspraak kan maken op investeringssubsidies.

                      Het VAPH kan geen hulpmiddelen of aanpassingen subsidiëren voor uitrusting voor collectief gebruik in de voorziening, omdat deze hulpmiddelen al op een andere manier worden gesubsidieerd.
                      Deze stelling is niet van toepassing voor het aanvragen van hulpmiddelen voor gebruik thuis wanneer de persoon met een handicap nog deels thuis verblijft. Personen die zowel thuis als in een voorziening verblijven kunnen immers wel nog beroep doen op hulpmiddelen en aanpassingen voor thuis wanneer deze noodzakelijk blijken (beoordeling aan de hand van de criteria in artikel 4 van het BVR van 13/7/2001: noodzaak, doelmatigheid, gebruiksfrequentie en werkzaamheid). Ook voor hulpmiddelen voor individueel gebruik in een VAPH-voorziening gelden bijkomende richtlijnen. Deze situatie wordt verder toegelicht in het punt ‘Hulpmiddelen voor gebruik in een voorziening erkend door het VAPH’ van deze infowijzer. 
                      ➥ Meer informatie over het vergoeden van hulpmiddelen of aanpassingen voor gebruik in een voorziening die door het VAPH erkend is, vindt u in de rubriek Hulpmiddelen voor gebruik in een voorziening erkend door het VAPH in deze module. 


                      Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
                      Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
                      Comments