Inleiding

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap [VAPH] streeft naar maatschappelijke integratie van personen met een handicap. Hiervoor tracht men onder andere op basis van hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand, de integratieproblemen van deze personen te verhelpen. Deze Infowijzer biedt meer duidelijkheid omtrent de toepassing van enkele algemene begrippen en principes die van toepassing zijn bij het verkrijgen van een tegemoetkoming voor de aankoop van hulpmiddelen en aanpassingen.

Deze handleiding kan worden beschouwd als een aanvullend instrument op de wetgeving − meer specifiek het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 [BVR van 13/07/2001] tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap − waarin de bepalingen van het BVR verder worden geconcretiseerd en verduidelijkt in functie van hun praktische toepassing. Het BVR van 13/07/2001 legt de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiale bijstand [IMB] vast en wordt daarom ook kortweg het IMB-besluit genoemd. Via deze link kunt u het besluit raadplegen: Vlaamse Codex

De refertelijst van het VAPH (cf. Bijlage I bij het BVR van 13/7/2001) biedt een overzicht van frequent aangevraagde hulpmiddelen die door het VAPH gesubsidieerd  kunnen worden. Naast deze handleiding met algemene onderwerpen werd per hulpmiddel in de refertelijst ook een gedetailleerde hulpmiddelenfiche opgesteld. Meer informatie over de hulpmiddelenfiches vindt u in deze infowijzer (hulpmiddelenfiches).

De inhoud van deze infowijzer houdt rekening met de adviezen van de Permanente werkgroep Individuele Materiële Bijstand & Universal Design [IMB&UD].

Voor vragen of opmerkingen over deze infowijzer kan u terecht bij de afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen hulpmiddelen@vaph.be. Voor vragen of opmerkingen omtrent de hulpmiddelenfiches, kan u terecht bij het Kenniscentrum Hulpmiddelen koc@vaph.be.
Comments