Onderhoud en herstellingen

1. Regelgevingen

Voor een aantal hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift, voorziet de refertelijst een tegemoetkoming voor onderhouds- en/of herstellingskosten. De onderhouds- en herstellingskosten aan rolstoelen worden hier niet besproken. Daarvoor geldt immers een aangepaste regelgeving in de bijlage II bij het BVR van 13/07/2001. 

Voor de vergoeding van onderhoud en herstellingen zijn verschillende scenario’s van toepassing, afhankelijk van de geldende regelgeving waarbinnen de aanvraag werd ingediend. 


2. Aanvragen vanaf 01/01/2009: huidige regelgeving

Sinds 1 januari 2009 komen onderhoud en herstellingen steeds afzonderlijk voor in de refertelijst. Wanneer de refertelijst bij een tegemoetkoming voor een hulpmiddel ook een tegemoetkoming voor onderhoud en/of herstellingen voorziet, dan kunnen deze bij de goedkeuring van het hulpmiddel ook ambtshalve worden toegekend (art. 16/1 van het BVR van 13/7/2001). 

2.1. Onderhoud

Onderhoud wordt voor aanvragen vanaf 1/01/2009 geregeld met een refertebedrag per onderhoudsbeurt waarbij in de refertelijst ook een maximaal aantal terugbetaalde onderhoudsbeurten wordt weergegeven per hulpmiddel. 

De uitbetaling van onderhoudskosten kan enkel gebeuren wanneer het onderhoud daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer gewerkt wordt met een onderhoudscontract, dan moet een door de persoon met een handicap ondertekende werkbon met de details van de onderhoudswerken (zoals de prijs van de wisselstukken, het aantal werkuren, de kostprijs ervan en de verplaatsingskosten) vermelden aan het VAPH bezorgd worden.

2.2 Herstellingen

Het refertebedrag voor herstellingen bedraagt 20% van het refertebedrag van het hulpmiddel waarvoor de herstelling voorzien is, of heeft een precies bepaald refertebedrag (bv. voor hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden). Het toegekende refertebedrag voor herstellingen geldt voor de levensduur van het hulpmiddel en is dus niet beperkt tot de refertetermijn (art. 16/1 van het BVR van 13/7/2001). 

De uitbetaling van de herstellingskosten kan enkel gebeuren wanneer de herstelling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook hiervoor moet dus een werkbon met de details van de uitgevoerde werken (zoals een beschrijving van het defect dat aanleiding heeft gegeven tot het herstel, de prijs van de wisselstukken, het aantal werkuren, de kostprijs ervan en de verplaatsingskosten) bezorgd worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het VAPH geen herstellingskosten binnen de wettelijke garantieperiode (i.e., 2 jaar) ten laste neemt (art. 16/1 van het BVR van 13/7/2001). 

2.3 Wat is de bevoegdheid van de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) inzake onderhoud en herstellingen? 

  Onderhoud

Onderhoud waarvoor in de refertelijst of in Bijlage II bij het IMB-besluit geen tegemoetkoming is voorzien, kan niet vergoed worden door het VAPH (art. 7, 2° van het BVR 13/7/2001), ook niet via de BBC. Indien de refertelijst wel een tegemoetkoming voor onderhoud bevat, wordt een vraag om bijkomende onderhoudskosten in het kader van de Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ) aan de BBC voorgelegd met een negatief advies, tenzij er goede argumenten aangereikt worden waarom het onvermijdelijk was dat de onderhoudskosten meer dan € 300 hoger zijn dan het voorziene refertebedrag. Indien in het kader van ZUZ bijkomende onderhoudsbeurten aangevraagd worden, moet dit geweigerd worden. ZUZ heeft immers enkel betrekking op de hoogte van een refertebedrag, niet op het aantal onderhoudsbeurten. Verschillende onderhoudsbeurten kunnen ook niet gecumuleerd worden om aan de voorwaarde van de minimale kostprijs voor een ZUZ-vraag te voldoen.

  Herstellingen

Een aanvraag voor een vergoeding van herstellingen die niet in de refertelijst voorzien is, kan (mits aan de specifieke voorwaarden is) aan de BBC voorgelegd worden. Indien de refertelijst wel een tegemoetkoming voor herstel bevat, maar de persoon vraagt een aanvullende tegemoetkoming, dan beslist de BBC over de tenlasteneming van de aanvullende herstellingskosten (art. 16/1 van het BVR van 13/7/2001). Hierbij moet niet voldaan worden aan de voorwaarde dat er minimaal meer dan €300 extra kosten bovenop het refertebedrag moeten zijn. Daarmee kan men de herstelling van een hulpmiddel nog terugbetaald krijgen en is er geen incentive om onmiddellijk een nieuw hulpmiddel aan te kopen. Soms kan de levensduur van een hulpmiddel nog aanzienlijk verlengd worden met een herstelling.

➥ Meer informatie over de werking en de voorwaarden van de BBC vindt u in de rubriek Bijzondere Bijstandscommissie in deze module.


3. Onderhoudscontracten met inbegrip van herstellingen voor aanvragen in 01/01/2002 tot 31/12/2008

Ondanks het feit dat de “vierjarige bijstandskorven” (i.e., een persoon met een handicap kreeg een beslissing omtrent de aangevraagde hulpmiddelen voor de komende vier jaar) met ingang van 01/01/2012 definitief werden afgesloten, werd een uitzondering gemaakt om verder gebruik te kunnen maken van de reeds toegekende refertebedragen voor onderhoud- en herstellingskosten voor de hulpmiddelen die aangekocht werden. 

3.1 Onderhoud en herstellingen

De tegemoetkomingen voor onderhoud en herstellingen (40% van het refertebedrag) die in deze regelgeving waren opgenomen, golden zowel voor de terugbetaling van het onderhoud als voor de herstellingen aan het hulpmiddel. Voor één hulpmiddel werd één refertebedrag toegekend. Gezien de oude regelgeving moet het VAPH de facturen voor onderhoudscontracten uitbetalen bij ontvangst van deze factuur, ongeacht of hiervoor een werkbon werd ingediend of niet. Een uitzondering hierop is de situatie waarin de verkoper er zich in het contract niet toe verbindt om jaarlijks op eigen initiatief één of meerdere onderhoudsbeurten uit te voeren. Omdat er twijfel rijst over het al dan niet verlenen van de prestatie, dient in dit geval eerst een door beide partijen ondertekende werkbon bezorgd te worden aan de PK.

Indien het refertebedrag voor onderhoud en herstel uitgeput is terwijl het hulpmiddel nog functioneert/kan functioneren, kan de PK zelf beslissen om de op dit moment geldende refertebedragen toe te kennen om tegemoet te komen aan de noodzaak aan onderhoud en herstel. De PK beslist in dit geval of onderhoud of herstel nog zinvol is.

In de oude regelgeving werd bij een goedkeuring voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel de tegemoetkoming voor onderhoud en/of herstellingen niet steeds ambtshalve toegekend. Dit impliceert dat iemand met een dergelijke beslissing die tot op heden nog geen vraag naar onderhoud of herstel gesteld heeft, in principe een nieuwe aanvraag IMB zou moeten indienen. Omdat de herstelling omwille van de noodzaak en gebruiksfrequentie soms al werd uitgevoerd, kan dit problemen opleveren voor de uitbetaling van de tegemoetkoming wanneer de factuur dateert van meer dan één maand vóór de aanvraag). Om dit te voorkomen, werd beslist om de datum tenlasteneming gelijk te stellen met de datum tenlasteneming van het betreffende hulpmiddel. 

Wie een oude beslissing voor onderhoud en herstelling heeft voor een bepaald hulpmiddel en een nieuwe aanvraag indient voor de vervanging van dit hulpmiddel in de huidige regelgeving, kan door de PK in dezelfde beslissing de nieuwe refertebedragen voor onderhoud en herstelling worden toegekend. 

3.2 Wat is de bevoegdheid van de BBC inzake onderhoud en herstellingen? 

Onderhouds- en herstellingskosten die in de refertelijst zijn opgenomen kunnen in het kader van een ZUZ aan de BBC voorgelegd te worden.
Onderhoud waarvoor in de refertelijst of in Bijlage II bij het IMB-besluit geen tegemoetkoming is voorzien, kan niet vergoed worden door het VAPH (art. 7, 2° van het BVR 13/7/2001), ook niet via de BBC. Vragen omtrent herstellingen van hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst geen tegemoetkoming voorzien is, kunnen mits aan de voorwaarden voor voorlegging voldaan is aan de BBC voorgelegd worden.
➥ Meer informatie over de werking en de voorwaarden van de BBC vindt u in de rubriek Bijzondere Bijstandscommissie in deze module.

4. Onderhoud en herstellingen voor aanvragen van vóór 01/01/2002

Deze beslissingen blijven geldig voor de levensduur van het hulpmiddel of de aanpassing waar ze bij horen. Wie een nieuwe aanvraag indient voor de vervanging van dit hulpmiddel in de huidige regelgeving, kan door de PK in dezelfde beslissing de nieuwe refertebedragen voor onderhoud en herstelling worden toegekend. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments