Aanvraagformulier persoonsvolgend budget na noodsituatie

Indien voor een persoon die het tijdelijk budget noodsituatie heeft gekregen, blijkt dat de nood aan door het VAPH gefinancierde ondersteuning niet van tijdelijke aard is, moet vóór het beëindigen van de (eerste) 10 weken noodsituatie een 'aanvraagformulier persoonsvolgend budget na noodsituatie' ingevuld worden. 

Dit aanvraagformulier is terug te vinden op de website van het VAPH. Deze zal op termijn ook ter beschikking gesteld worden via www.mijnvaph.be

De aanvrager en/of de ondersteuner vullen dit aanvraagformulier in en versturen deze via de applicatie of per post naar het VAPH. 

Het provinciaal kantoor van de provincie waar de cliënt gedomicilieerd is, zal de noodsituatie beoordelen op het al dan niet tijdelijke karakter. Wanneer hieruit blijkt dat de noodsituatie niet van voorbijgaande aard is, wordt de procedure Aanvraag PVB na noodsituatie gestart. De beslissing wordt geregistreerd in www.mijnvaph.be en de aanvrager en de ondersteuner worden op de hoogte gebracht van deze beoordeling. 

Om de budgethoogte te kunnen bepalen, moet de aanvrager een ondersteuningsplan PVB opstellen en dient er een objectivering van de ondersteuningsnood te gebeuren door een multidisciplinair team. Het dossier wordt niet voorgelegd aan de Regionale Prioriteitencommissie.

Voor meer informatie zie verder infowijzer - procedurele module Ondersteuningsplan PVB (OP PVB) en inhoudelijke module PVB na noodsituatie


Belangrijk! Na de beoordeling van de tijdelijkheid (10 weken na de terbeschikkingstelling van het budget), blijven er slechts 12 weken over om het traject van vraagverheldering en objectivering van de ondersteuningsnood (met inbegrip van een ondersteuningsplan PVB en een multidisciplinair verslag) te vervolledigen. Daarom wordt er vanuit het VAPH na afloop van de 22 weken automatisch een tijdelijk PVB na noodsituatie ter beschikking gesteld (dit tijdelijk PVB betreft eenzelfde budgethoogte als het PVB noodsituatie) voor een periode van maximum 12 maanden. Na afronding van de toeleidingsprocedure wordt de definitieve budgethoogte bepaald en het definitieve PVB na nood ter beschikking gesteld.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments