Ondersteuningsplan PVB (OP PVB)

Om een persoonsvolgend budget (PVB) in het kader van de gewone procedure aan te vragen, moet een ondersteuningsplan PVB ingediend worden. Het aanvraagformulier (Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen - voorheen Aanvraag voor ondersteuning - A 001) kan NIET gebruikt worden voor een vraag PVB! 

Het ondersteuningsplan PVB geeft in verschillende delen informatie over de aanvrager en zijn situatie. Zo omvat het plan een aantal persoonsgegevens (van betrokkene, wettelijke vertegenwoordiger, ...) en informatie over de huidige situatie van betrokkene (met wie woont betrokkene samen, wat kan hij/zij zelf doen, welke hulp krijgt betrokkene al, ...). Daarnaast brengt het ondersteuningsplan duidelijk en gemotiveerd in kaart welke ondersteuning er wordt gevraagd. De vraag wordt geformuleerd in termen van ondersteuningsfuncties, uitgedrukt in nachten (woonondersteuning), dagen (dagondersteuning), uren (praktische hulp, psychosociale begeleiding, globale individuele ondersteuning) en al dan niet de nood aan oproepbare permanentie. Het proces van vraagverheldering dat de persoon hierbij doorlopen heeft wordt eveneens weergegeven. Er wordt nagegaan of betrokkene alle mogelijkheden voor de organisatie van zijn ondersteuning bekeken heeft, of dit gedaan is vanuit zijn wensen, behoeften en bezorgdheden, .... De ondersteuning wordt telkens bekeken aan de hand van de vijf concentrische cirkels van ondersteuning (zie voor meer informatie hierover  Bevoegdheden VAPH ).  Het is belangrijk dat het ondersteuningsplan PVB tot stand komt via een proces waarbij wordt overwogen in welke mate de persoon zelf of zijn gezin, zijn sociale netwerk, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen of voorzieningen die erkend en gesubsidieerd of vergund zijn door het agentschap voor welke ondersteuning kunnen instaan en voor welk aandeel van de benodigde ondersteuning financiering vanuit het agentschap wordt gevraagd. Dit is nodig om zeker te zijn dat de gestelde vraag aan het VAPH een vraag op maat van de betrokken persoon is. Bovendien bevat het ondersteuningsplan informatie over de dringendheid van de vraag. 

De persoon met een handicap kan dit plan zelf opstellen. Hij kan dit ook doen met hulp van familie of vrienden. Betrokkene kan bij het invullen echter ook professionele begeleiding inroepen. Dit kan via een  Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere laagdrempelig toegankelijke instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds of de gebruikersorganisaties.

BELANGRIJK : Voor het invullen van het ondersteuningsplan is het aangewezen om de handleiding door te nemen ! 

Het ondersteuningsplan kan op twee manieren ingediend worden : 
  • elektronische versie. Het sjabloon ondersteuningsplan PVB is digitaal beschikbaar via www.mijnvaph.be. Deze elektronische versie kan betrokkene zelf of via een DOP indienen via het VAPH-loket 'mijnvaph.be'. Het ondersteuningsplan kan verstuurd worden via de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. 
  • papieren versie. Er is ook een papieren versie van het ondersteuningsplan PVB beschikbaar op de website. Deze papieren (afgeprinte), origineel gehandtekende versie moet dan per post worden verstuurd aan het Provinciaal kantoor van het VAPH.
Het ondersteuningsplan PVB dient ook correct ondertekend te worden. 
Voor meer informatie hierover zie infowijzer - procedurele module -  Ondertekenen aanvraagformulieren

Als het ondersteuningsplan PVB opgemaakt is onder begeleiding van een DOP keurt het agentschap het proces van vraagverheldering (deel 4 van het ondersteuningsplan) goed. De betrokkene zal hiervan op de hoogte gebracht worden. In dit schrijven zal het VAPH de persoon ook aanraden om zo vlug mogelijk contact op te nemen met een multidisciplinair team voor het opmaken van een multidisciplinair verslag met de noodzakelijke onderdelen (modules). 

Als het ondersteuningsplan PVB werd opgemaakt zonder begeleiding van een DOP zal het agentschap nagaan of de praktische regels voor de opmaak van het ondersteuningsplan werden nageleefd. Indien het agentschap oordeelt dat de regels 'niet geheel' of 'manifest niet' werden gevolgd zal betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden.  Betrokkene zal dit ondersteuningsplan dan moeten aanpassen (regels niet geheel gevolgd) of betrokkene zal zich moeten wenden tot een DOP (regels manifest niet gevolgd) om dit aan te passen of een nieuw ondersteuningsplan op te stellen. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments