Aanvraag herziening PVB

Juridische basis 

  • Artikel 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget.

Een herziening van een eerder genomen beslissing voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en kan zowel op initiatief van de persoon met een handicap, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn bewindvoerder als van het VAPH gevraagd worden. 

De situatie van de persoon met een handicap moet in belangrijke mate veranderd zijn sinds de recentste beslissing over de toewijzing van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning door het agentschap. De verandering moet dus een duidelijk effect hebben op de ondersteuningsnood waardoor die sneller dan voorzien noodzakelijk is of waardoor het oorspronkelijk toegekende budget niet meer correct is.

De aanvraagprocedure is afhankelijk van het effect dat de gewijzigde situatie heeft. In sommige situaties zal er immers geen nood zijn aan een aangepast budget maar wel aan een snellere toegang tot het toegekende budget. 

1.De gewijzigde situatie vereist een aanpassing van het eerder toegekende budget, al dan niet met een gewijzigde nood qua prioritering

De aanvraagprocedure voor een herziening is in dat geval dezelfde als de Aanvraag volgens gewone procedure. Er moet dus opnieuw een ondersteuningsplan en een multidisciplinair verslag (met steeds module B en module C) opgemaakt worden. 

Hierin moet worden uiteengezet waarin de significante wijziging van de situatie van de persoon bestaat en wat de consequenties hiervan zijn voor de vraag, de objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning en de dringendheid van de vraag.

Het agentschap berekent dan de budgetcategorie op basis van de aangereikte informatie in het multidisciplinair verslag. Het dossier wordt steeds voorgelegd aan de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) die een eventuele aanpassing van de toegekende prioriteitengroep beoordeeld. Het Agentschap 
brengt de persoon met een handicap, de wettelijk vertegenwoordiger of de bewindvoerder op de hoogte van de beslissing. Wanneer de persoon met een handicap na de herziening in een hogere prioriteitengroep wordt ingedeeld, geldt de datum van aanvraag tot herziening. Wanneer de persoon met een handicap in dezelfde prioriteitengroep wordt ingedeeld bij de herziening, dan behoudt hij/zij zijn oorspronkelijke datum.

2.De gewijzigde situatie vereist een aanpassing van de prioritering,  maar niet van het eerder toegekende budget

Als de situatie van een persoon met een handicap plots wijzigt of zijn problematiek verergert, waardoor de vraag meer prioritair lijkt, kan een herziening van de prioriteitengroep worden aangevraagd bij het VAPH. In dit geval moet er geen nieuw ondersteuningsplan worden opgemaakt. Het multidisciplinair team moet wel alle relevante informatie over de dringendheid van de vraag van de persoon met een handicap aan het VAPH bezorgen om de gewijzigde prioriteit te kunnen inschatten. Dit zal gebeuren via de module C van het multidisciplinair verslag.  De persoon met een handicap kan ook zijn persoonlijke nieuwe inschatting van de dringendheid van zijn vraag meedelen aan het agentschap.

Het agentschap legt het dossier dan voor aan de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) en brengt de persoon met een handicap, de wettelijk vertegenwoordiger of de bewindvoerder op de hoogte van de beslissing. Wanneer de persoon met een handicap na de herziening in een hogere prioriteitengroep wordt ingedeeld, geldt de datum van aanvraag tot herziening. Wanneer de persoon met een handicap in dezelfde prioriteitengroep wordt ingedeeld bij de herziening, dan behoudt hij/zij zijn oorspronkelijke datum.


Opgelet!  De nood aan een hogere prioritering voor de terbeschikkingstelling van het toegekende budget mag niet verward worden met een noodsituatie of spoedprocedure. 
➥ Voor meer informatie hierover zie infowijzer - procedurele module Aanvraag noodsituatie - Aanvraag spoedprocedure.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar prioritering@vaph.be


TER INFO ! Omzetting personen op CRZ (transitie)

➥ Meer informatie hierover kan je ook vinden op onze website bij overstap naar persoonsvolgende financiering.
Comments