Aanvraag PVB na noodsituatie

juridische basis

- Hoofdstuk 4 - afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budgetVoor heel wat personen die tijdelijke middelen noodsituatie hebben gekregen, blijkt dat de nood aan door het VAPH gefinancierde ondersteuning niet van tijdelijke aard is. De nood aan zorg en ondersteuning kan na afloop van de periode van 22 weken niet zonder de VAPH gefinancierde ondersteuning (ondersteuning uit cirkel 5) gelenigd worden, de noodsituatie blijft met andere woorden bestaan. In dergelijke situaties kan een PVB na noodsituatie aangevraagd worden.

Na de toekenning van de tijdelijke middelen noodsituatie, moet de aanvrager binnen de 10 weken aangeven of de noodsituatie al dan niet van tijdelijke aard is. Hiertoe kan de aanvrager de 'checklist noodsituatie beoordeling tijdelijkheid' bezorgen aan het VAPH. Wanneer hieruit blijkt dat de noodsituatie niet van voorbijgaande aard is, wordt de procedure PVB na noodsituatie gestart.
Om de hoogte van dit budget te kunnen bepalen, moet de aanvrager een ondersteuningsplan PVB opstellen en dient er een objectivering van de ondersteuningsnood te gebeuren door een multidisciplinair team. Het dossier wordt niet voorgelegd aan de Regionale PrioriteitenCommissie (RPC). De persoon met een handicap die een PVB na noodsituatie krijgt toegekend, komt terecht in een automatische toekenningsgroep.


Belangrijk ! Indien het traject van vraagverheldering (met inbegrip van het opstellen van het ondersteuningsplan PVB) langer duurt dan 12 weken (i.e., het moment waarop het tijdelijk budget noodsituatie afloopt), dan wordt in eerste instantie een voorlopig plan i.f.v. de budgetbepaling aan het VAPH bezorgd. Op basis hiervan wordt een voorlopige budgethoogte bepaald voor een periode van maximum 12 maanden. Na het insturen van het definitieve ondersteuningsplan PVB wordt de definitieve budgethoogte bepaald.

Voor meer informatie hierover zie verder infowijzer - inhoudelijke module PVB na noodsituatie.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments