Aanvraag volgens artikel 6 bis

Juridische basis

Artikel 6 bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.


In sommige situaties is het niet noodzakelijk om al de stappen van de Aanvraag volgens gewone procedure  te doorlopen en kan er een andere procedure gevolgd worden. 
Als de betrokkene beschikt over een attest waaruit duidelijk blijkt dat een andere instantie zijn handicap reeds heeft vastgesteld, dan kan hij beroep doen op de versnelde procedure. Concreet betekent dit dat het VAPH zich niet meer moet uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap, maar de persoon op basis van een attest automatisch zal erkennen als persoon met een handicap.

Indien op het aanvraagformulier 'artikel 6 bis' werd aangekruist, moeten naast de aanvraagformulieren die bij een gewone aanvraag worden ingediend,  ook de vereiste attesten toegevoegd worden. Indien de attesten ontbreken, zullen deze niet worden opgevraagd door het VAPH en zal de gewone procedure in gang worden gezet. 

Welke attesten komen in aanmerking ?


Attest van recht op een integratietegemoetkoming
,
Een attest dat aangeeft dat er een graad van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten werd vastgesteld, of categorie 3, 4 of 5 werd toegekend. 
Indien de geldigheid van dit attest beperkt is in tijd, (bv. bij chronisch vermoeidheidssyndroom), dan kan de beslissing van het VAPH eveneens beperkt worden in tijd.

Momenteel worden deze attesten op papier aangeleverd. Het is de bedoeling op termijn zelf te kunnen nagaan (elektronisch) bij de FOD Sociale Zekerheid of iemand in aanmerking komt of niet. Dit maakt het eenvoudiger voor de persoon met een handicap. De machtigingsaanvraag hiervoor is lopende. In een overgangsfase wordt een screenshot uit het elektronisch dossier bij de FOD Sociale Zekerheid als bewijsmateriaal aanvaard.

Attest van recht op bijkomende kinderbijslag 
Een attest dat aangeeft dat er minstens 4 punten zijn verkregen bij de evaluatie van de zelfredzaamheid (KB van 3 mei 1991) of een attest dat aangeeft dat men een score heeft van ten minste 18 punten op de medisch-sociale -schaal (KB van 28 maart 2003). 

Attest van het buitengewoon onderwijs
Een verklaring of attest van de laatst bezochte buitengewone onderwijsinstelling (buitengewoon kleuteronderwijs, buitengewoon lager onderwijs (type 2, 4 ,5, 6 of 7) of buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 1 en 2) of een kopie van het inschrijvingsverslag. Beide documenten kunnen gebruikt worden tot de leeftijd van 25 jaar.

Attest waaruit blijkt dat de betrokkene verlengd minderjarig of onbekwaam verklaard is.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments