Aanvraag volgens gewone procedure

1. Aanvraag hulpmiddelen - aanvraag verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs (W1)

Juridische basis:

- Hoofdstuk 1 - afdeling 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

- artikel 13 en 21 van het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapHet artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bepaalt de modaliteiten van een gewone aanvraag. Deze bestaat uit een aanvraagformulier ( Aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen - voorheen aanvraag tot ondersteuning- A001), waarvan het model is vastgesteld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap én een multidisciplinair verslag (MDV) met de noodzakelijke onderdelen (modules). 

Voor het invullen van het aanvraagformulier kan betrokkene zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. Het multidisciplinair verslag kan enkel afgeleverd worden door een multidisciplinair team (MDT), dit is een instantie die door het agentschap wordt erkend om een multidisciplinair verslag af te leveren. 

De adressen van de erkende multidisciplinaire teams zijn te vinden via deze link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/246860-Multidisciplinaire+Teams+%28MDT%29.html

Voor meer informatie over de aanvraagformulieren zie verder: infowijzer - procedurele modulen Aanvraagformulieren

Een persoon met een handicap die beroep wil doen op een tussenkomst van het VAPH richt zijn aanvraag aan het Provinciaal kantoor van de provincie van zijn woonplaats.

De gewone procedure kan ook van toepassing zijn bij een volgende aanvraag.

2. Aanvraag persoonsvolgend budget (PVB) 


Juridische basis 

- Hoofdstuk 2, afdeling 1,2 en 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget. 

- artikel 13 en 21 van het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 


De artikelen 3 en 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning bepalen de modaliteiten van een aanvraag persoonsvolgend budget. Deze omvat een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering (OP), waarvan het model is vastgesteld door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap én een multidisciplinair verslag met de noodzakelijke onderdelen (modules).  

Het ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering kan ingevuld worden door de aanvrager zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.  Betrokkene kan dit ook doen met hulp van familie of vrienden. Hij kan zich bij de opmaak ook professioneel laten begeleiden. Dit kan via een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of door andere laagdrempelige instanties, zoals bijvoorbeeld de dienst maatschappelijk werk (DMW) van het ziekenfonds, een gebruikersorganisatie, ... . 

Het multidisciplinair verslag kan enkel afgeleverd worden door een multidisciplinair team (MDT), dit is een instantie die door het agentschap wordt erkend om een multidisciplinair verslag af te leveren.

De adressen van de erkende multidisciplinaire teams zijn te vinden via deze link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/246860-Multidisciplinaire+Teams+%28MDT%29.html 

Meer informatie over de Diensten Ondersteuningsplan is te vinden via deze link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8025008-Diensten+ondersteuningsplan.html

Voor meer informatie over de aanvraagformulieren zie verder: infowijzer - procedurele modulen Aanvraagformulieren

Een persoon met een handicap die beroep wil doen op een tussenkomst van het VAPH  richt zijn aanvraag aan het Provinciaal kantoor van de provincie van zijn woonplaats. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments