Provinciale evaluatiecommissie (PEC)

1. Samenstelling 

In elke provincie zetelt een provinciale evaluatiecommissie (PEC).  Bijgevolg is de PEC enkel bevoegd voor de behandeling van dossiers van personen die in de provincie gedomicilieerd zijn. 
De PEC is vooral samengesteld uit mensen die geen deel uitmaken van de administratie van het VAPH, onder andere juristen, psychologen, pedagogen, artsen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en ervaringsdeskundigen. 


2. Wanneer moet een aanvraag naar de PEC?

2.1. De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

  De aanvrager is nog niet erkend als persoon met een handicap

 • Aanvraag volgens de gewone procedure
Wanneer de aanvrager nog niet erkend is als persoon met een handicap, zal de PEC oordelen of de persoon getroffen is door een handicap als vermeld in artikel 2,2°, van het decreet van 7 mei 2004. Na goedkeuring van het ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering en ontvangst van (de noodzakelijke modules) van het multidisciplinair verslag (objectivering handicap – objectivering ondersteuningsnood – vragenlijst prioritering) kan de aanvraag voorgelegd worden aan de PEC. Op basis van het multidisciplinair verslag zal deze commissie oordelen of betrokkene al dan niet getroffen is door een handicap. 
 • Aanvraag volgens procedure artikel 6bis 
            Wanneer de aanvrager nog niet erkend was als persoon met een handicap door het VAPH, maar betrokkene wel beschikt over een attest waaruit blijkt dat een andere instantie zijn handicap                    reeds heeft vastgesteld, zal het VAPH zich niet meer moeten uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap. De persoon zal dus op basis van het ingediende attest door het VAPH                automatisch erkend worden als persoon met een handicap. Het dossier zal ingevolge de toepassing van de versnelde procedure in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend                        budget dan ook NIET voorgelegd worden aan de provinciale evaluatiecommissie. 

            Indien de toepassing van de versnelde procedure gewenst is, moeten naast de noodzakelijke aanvraagformulieren ook de vereiste attesten toegevoegd worden. Indien de attesten ontbreken,                    zullen deze niet actief worden opgevraagd door het VAPH.  
 • Aanvraag noodsituatie
De aanvrager kan bij het agentschap een aanvraag voor de erkenning van zijn situatie als noodsituatie indienen. Indien betrokkene nog niet erkend is als persoon met een handicap moet hij een attest van een MDT of een medisch verslag toevoegen. Uit deze documenten moet blijken dat er duidelijke indicaties zijn voor de aanwezigheid of het ontwikkelen van een handicap.
Indien het agentschap deze aanvraag goedkeurt, zullen tijdelijke middelen ter beschikking gesteld worden. Deze aanvraag moet NIET naar de PEC. 
Indien nadien blijkt dat er blijvend nood is aan ondersteuning, moet een aanvraag ingediend worden 'Aanvraag PVB na noodsituatie'; deze aanvraag verloopt volgens de gewone procedure. Dit betekent dat de aanvrager dan de procedure tot erkenning als persoon met een handicap WEL via de PEC moet doorlopen.

 • Aanvraag spoedprocedure
Via een medisch attest kan een aanvraag ingediend worden voor de spoedprocedure PVB. Uit dit medisch attest moet blijken of voldaan is aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag via de spoedprocedure. Als het agentschap oordeelt dat voldaan is aan de voorwaarden voor de spoedprocedure, wordt de aanvrager automatisch erkend als persoon met een handicap. Deze aanvraag moet NIET worden voorgelegd aan de PEC. 

  De aanvrager is reeds erkend als persoon met een handicap

          De aanvraag moet NIET meer aan de PEC voorgelegd worden.


2.2.  De aanvraag individuele materiële bijstand (hulpmiddelen)

  De aanvrager is nog niet erkend als persoon met een handicap

 • Aanvraag individuele materiële bijstand (algemeen)
            Na ontvangst van de 'objectivering handicap (module A)' en het 'adviesrapport (module D) met globaal beeld' kan de aanvraag voorgelegd worden aan de PEC. Op basis van deze documenten                zal de commissie oordelen of betrokkene al dan niet getroffen is door een handicap. Daarnaast zal de PEC beslissen welk(e) interventieniveau(s) en functiebeperking(en) voor betrokkene kunnen             toegekend worden. 
 • Aanvraag voor ondersteuning door een tolk voor doven en slechthorenden
            Tolken voor doven en slechthorenden worden toegekend volgens de bepalingen in het BVR van 20 juli 1994 en niet via het IMB-besluit. Een vraag voor tolkuren van een tolk voor doven en                     slechthorenden is dus geen IMB-vraag (hoewel ze in de refertelijst is opgenomen). Indien de allereerste vraag bij het VAPH een vraag naar tolkuren van een tolk voor doven en slechthorenden                 is, is de 'objectivering van de handicap (module A)' en het 'globaal beeld' van het adviesrapport (module D) + een audiogram nodig. Op basis van deze gegevens zal de evaluatiecommissie                     oordelen of betrokkene al dan niet getroffen is door een handicap en in aanmerking komt voor ondersteuning.

  De aanvrager is reeds erkend als persoon met een handicap

 • Aanvraag individuele materiële bijstand (algemeen)
            De aanvraag moet aan de PEC worden voorgelegd indien het een eerste vraag voor hulpmiddelen betreft of indien de gevraagde hulpmiddelen vallen onder een nog niet eerder toegekend                        interventieniveau en functiebeperking. Afhankelijk van de situatie zijn bepaalde documenten noodzakelijk, een overzicht hiervan vind je terug bij:  De verschillende onderdelen van het MDV 

 • Aanvraag voor ondersteuning door een tolk voor doven en slechtshorenden
            Voor iemand die reeds erkend is als persoon met een handicap, volstaat een audiogram bij de aanvraag van tolkuren. De administratie (arts) oordeelt op basis van het audiogram of betrokkene in             aanmerking komt voor een tolk voor doven en slechthorenden. Dergelijke vraag moet dus NIET meer aan de PEC voorgelegd worden. De beslissing kan opgemaakt worden op basis van het                     advies van de arts.


3. Werkwijze van de PEC

Betrokkene wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop de commissie zijn aanvraag zal bespreken. De zitting gaat altijd door in de gebouwen van het Provinciaal kantoor van het VAPH. De persoon (met een handicap) kan indien hij dit zelf wil, deze zitting bijwonen en zelf toelichting geven bij zijn aanvraag. Hij kan zich tijdens de zitting ook laten bijstaan door een persoon naar keuze. Indien de persoon (met een handicap) zelf niet aanwezig kan zijn op de zitting kan hij zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. De betrokkene vult hiervoor het volmachtformulier in dat samen met de uitnodigingsbrief werd meegestuurd. De persoon met een handicap is echter niet verplicht om aanwezig te zijn op de zitting van de PEC.

De PEC formuleert een antwoord op de volgende vragen:
 • Voldoen de beperkingen van betrokkene aan de definitie handicap zoals die gehanteerd wordt binnen het VAPH?
 • Bij een vraag naar IMB: welk interventieniveau(s) en functiebeperking(en) zijn van toepassing? 
Bij het behandelen van de dossiers op de PEC wordt een onderscheid gemaakt tussen consensusdossiers (C-dossiers) en discussiedossiers (D-dossiers). Met de C-dossiers wordt getracht de werking van de PEC te versnellen. In samenspraak met de PEC kan de lijst van mogelijke consensusaanvragen worden aangevuld. Alle overige dossiers worden als D-dossiers aan de PEC voorgelegd. De C-dossiers worden op de PEC gebracht zonder dat er over gediscussieerd wordt. De dossiers liggen wel ter consultatie voor op de vergadering en kunnen met het oog op een negatieve beslissing toch besproken worden. De D-dossiers zijn diegene waar de PEC zijn oordeel over moet geven. De betrokken personen met een C-dossier worden niet uitgenodigd voor de PEC.

Voorwaarde tot uitvoering van deze maatregel (d.i. de onderverdeling in consensus- en discussiedossiers) zonder wijziging aan de regelgeving, is dat de verschillende PEC's hiermee akkoord gaan. In het decreet staat immers dat de PEC oordeelt over de erkenning als PmH en het integratieprotocol.

Mocht blijken dat de gegevens uit de ingediende modules van het multidisciplinair verslag onvolledig of onduidelijk zijn, dan zal de PEC om bijkomende gegevens vragen, zowel aan de persoon met een handicap als aan het MDT. Het dossier wordt dan verdaagd naar een volgende zitting. 

De PEC kan de persoon met een handicap ook verplichten om zijn dossier toe te lichten tijdens een volgende zitting (= verplichte uitnodiging). Bij een verplichte uitnodiging kan de persoon met een handicap aanspraak maken op de terugbetaling van de gemaakte kosten voor verplaatsing.

4. Advies van de PEC

4.1 De aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB)

Enkel wanneer de aanvrager nog niet erkend is als persoon met een handicap wordt de vraag voorgelegd aan de PEC.

  Handicap = JA

Oordeelt de PEC dat de aanvrager getroffen is door een handicap als vermeld in artikel 2,2° van het decreet van 7 mei 2004, dan zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de administratie.
Het positieve advies van de PEC over de erkenning als persoon met een handicap wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Pas nadat ook een beslissing is genomen over de prioritering (door RPC), zal betrokkene schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zijn erkenning handicap, toegekende budgetcategorie en toegekende prioriteitengroep. 

Er wordt altijd een voornemen (tot toewijzing) opgemaakt. Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om voor elk van de elementen (toekenning budget, budgetcategorie en prioritering) een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam “Heroverwegingscommissie” (HOC). 

Reageert betrokkene niet op het voornemen, dan wordt het voornemen tot toewijzing na 30 dagen automatisch omgezet naar een definitieve beslissing tot toewijzing. 

   Handicap = NEEN

Oordeelt de PEC dat betrokkene niet behoort tot de doelgroep van het VAPH en dus niet erkend wordt als persoon met een handicap, dan wordt door de administratie een voornemen opgemaakt. Het negatief advies van de PEC wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Betrokkene zal door de administratie VAPH (Provinciaal kantoor) schriftelijk op de hoogte gebracht worden van deze beslissing d.m.v. 'voornemen geen handicap'.   

In het voornemen wordt standaard volgende paragraaf opgenomen: 
Alle door u gevraagde hulp wordt niet toegestaan. De problemen die u ervaart, zijn niet van die aard dat wij kunnen spreken over een handicap zoals toepasselijk binnen het Vlaams Agentschap. Onder 'handicap' begrijpen wij: "elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.” (oprichtingsdecreet van 7 mei 2004)

Er kunnen uiteraard ook nog bijkomende argumenten worden aangebracht. 

Dit voornemen is nog geen definitieve weigering. Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam “Heroverwegingscommissie” (HOC).
➥ De heroverwegingscommissie (HOC)

Reageert betrokkene niet op het voornemen, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing. 

4.2 De aanvraag individuele materiële bijstand (hulpmiddelen)

  Handicap = JA

 • Een goedkeuring (positieve beslissing)
  Oordeelt de PEC dat de aanvrager tot de doelgroep van het VAPH behoort en kent de PEC de functiebeperkingen en interventieniveaus die van toepassing zijn toe, dan zal de aanvraag verder afgehandeld worden door de administratie. Het positieve advies van de PEC over de erkenning als persoon met een handicap en de al dan niet toegekende interventieniveaus/functiebeperkingen wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Is er na onderzoek van de administratie een akkoord over alle aspecten (handicap + interventieniveaus/functiebeperkingen + regelgeving hulpmiddel), zal betrokkene schriftelijk een positieve beslissing (goedkeuring) ontvangen.
 • Een voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning 
Het VAPH oordeelt dat betrokkene behoort tot de doelgroep van het VAPH , maar dat hij niet in aanmerking komt voor de gevraagde ondersteuning. 
Hier onderscheiden we 2 verschillende situaties:
  • de PEC kent de functiebeperking en het interventieniveau niet toe, het hulpmiddel wordt dan uiteraard ook niet toegekend  (tenzij het hulpmiddel door de administratie wordt toegekend in het kader van artikel 16 van het IMB-besluit)
  • de PEC kent de functiebeperking en het interventieniveau wel toe, maar de administratie oordeelt dat betrokkene niet in aanmerking komt voor het gevraagde hulpmiddel.
In beide gevallen ontvangt betrokkene een "voornemen tot weigering van de gevraagde ondersteuning". Wanneer de aanvrager niet akkoord gaat met het voornemen tot beslissing kan er een verzoek tot heroverweging ingediend worden bij de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam “Heroverwegingscommissie”. 
           ➥ De heroverwegingscommissie (HOC) 

Reageert betrokkene niet op het voornemen van beslissing, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing. 

  Handicap = NEEN

Oordeelt de PEC dat betrokkene niet behoort tot de doelgroep van het VAPH en dus niet erkend wordt als persoon met een handicap, dan wordt door de administratie een voornemen tot beslissing opgemaakt. Het negatief advies van de PEC wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. Betrokkene zal door de administratie VAPH (Provinciaal kantoor) schriftelijk op de hoogte gebracht worden van deze beslissing d.m.v. 'voornemen geen handicap'.

In het voornemen wordt standaard volgende paragraaf opgenomen :“Alle door u gevraagde hulp wordt niet toegestaan. De problemen die u ervaart, zijn niet van die aard dat wij kunnen spreken over een handicap zoals toepasselijk binnen het Vlaams Agentschap. Onder 'handicap' begrijpen wij: "elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.” (oprichtingsdecreet van 7 mei 2004)

Er kunnen uiteraard ook nog bijkomende argumenten worden aangebracht.

Dit voornemen is nog geen definitieve weigering.  Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam 

Reageert betrokkene niet op het voornemen van beslissing, dan wordt het voornemen na 30 dagen automatisch omgezet naar een negatieve beslissing. 

 Een weigering (negatieve beslissing):

Indien het VAPH oordeelt dat betrokkene behoort tot de doelgroep maar dat de gevraagde ondersteuning omwille van reglementaire redenen niet kan worden toegekend, dan wordt betrokkene hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht d.m.v. 'een weigering' (negatieve beslissing).  

Tegen een weigering (negatieve beslissing) kan enkel nog beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank. 


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be

Comments