Toekenning van een prioriteitengroep

De Regionale Prioriteitencommissie (RPC) beslist over de toekenning van een prioriteitengroep. De RPC baseert zich voor deze beslissing op de gegevens die worden aangeleverd door het multidisciplinaire team in de checklist prioritering. De persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan in het ondersteuningsplan PVB zelf een antwoord formuleren op vragen over de prioritering van zijn/haar vraag naar een persoonsvolgend budget. Ook deze gegevens worden bezorgd aan de RPC, maar in het ondersteuningsplan PVB zijn deze vragen optioneel.

De RPC neemt deze beslissing op basis van de volgende twee afwegingen:
  1. De noodzaak tot onmiddellijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget en de mate waarin met de terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget een einde kan gemaakt worden aan een situatie die al langere tijd onhoudbaar is.
    Bij deze afweging maakt de RPC twee inschattingen. Ten eerste wordt de grootte van de kloof tussen de huidige ondersteuning en de gewenste ondersteuning ingeschat. Ten tweede maakt de RPC een inschatting van de mate van dringendheid van de vraag tot toekenning van een persoonsvolgend budget.

  2. Het honoreren van de bovengebruikelijke zorg.
    Bij deze afweging wordt een onderscheid gemaakt tussen de mate van bovengebruikelijke zorg in de huidige situatie en de mate van langdurige bovengebruikelijke zorg in het verleden (waarbij familieleden, vrienden en informele contacten gedurende langere tijd meer zorg hebben geboden dan redelijkerwijze van hen verwacht kan worden). 
Meer informatie over de wettelijk vastgelegde criteria die de RPC hanteert bij het bepalen van de prioriteitengroep vind je in de inhoudelijke module onder het luik Beoordelingscriteria RPC.

De beslissing over de verschillende afwegingen wordt geplaatst binnen een Vlaams kader dat een duidelijk prioriteringsproces vooropstelt. Dit prioriteringsproces wordt doorlopen met een uitgewerkte beslissingsboom die binnen elke RPC op dezelfde wijze wordt toegepast. Vanuit het VAPH zullen op gezette tijdstippen intervisies georganiseerd worden zodat het referentiekader over de verschillende provincies heen gelijklopend blijft. Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments