Bevoegdheden VAPH

Het VAPH staat voor "autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap". Het VAPH wil "een klantgerichte en efficiënte partner zijn van de personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor kwaliteitsvolle ondersteuning".

Concreet biedt het VAPH mensen met een handicap de mogelijkheid op ondersteuning om hun leven zelf optimaal te organiseren. Het uitgangspunt van het VAPH is dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Die gedeelde verantwoordelijkheid wordt weergegeven door vijf concentrische cirkels. 

schematische voorstelling van de cirkels

In het model staat de persoon met een handicap centraal. Hij wordt omringd door verschillende mogelijke ondersteuningsbronnen die elkaar aanvullen. Ze kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden: het gezin, vrienden, buren en kennissen, reguliere diensten en organisaties voor personen met een handicap. De ondersteuning van het VAPH bevindt zich in de vijfde cirkel. 

Het VAPH voert hierbij een inclusief beleid voor personen met een handicap. De mening van het VAPH is immers dat de mate van (on)aangepastheid van de omgeving en maatschappij maakt dat iemand minder of meer hinder ondervindt van zijn functiebeperkingen. Het VAPH vindt dat personen met een handicap op een evenwaardige manier moeten kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Daarom dringt het VAPH er in haar beleid steeds op aan bij andere overheidsdiensten om ook rekening te houden met personen met een handicap bij het nemen van beleidsmaatregelen.

Zo voorzien de openbare vervoersmaatschappijen voor trein, tram, bus en metro reeds enkele vervoersfaciliteiten voor hun reizigers met een handicap, waaronder ook de gratis netabonnementen voor mensen met een handicap.

➥ Lees meer over wat het VAPH doet en voor wie.


3. Waarvoor kan u bij het VAPH terecht?

Het VAPH biedt ondersteuning op maat aan personen met een handicap. Informatie over deze verschillende ondersteuningsvormen kan geraadpleegd worden op 

4. Waarvoor kan u niet bij het VAPH terecht ? 

Personen met een handicap moeten voor bepaalde aspecten, wanneer ze dit wensen, beroep doen op andere organisaties dan het VAPH. Hier krijgt u een overzicht van enkele belangrijke organisaties en hun verantwoordelijkheden.

                                                                                                                                                                                                Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?

Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments