De verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem)

De verschillende onderdelen (modules)  

Onderdeel

Omschrijving

A

Objectivering handicap

B

Objectivering ondersteuningsnood in het kader van PVB : beschrijvend of  ZZI-verslag 

C

Checklist prioritering  PVB

D

Adviesrapport (Vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes in het kader van IMB)

 

A. Objectivering Handicap : In onderdeel A worden de handicap en de stoornissen beschreven en geobjectiveerd. Dit onderdeel bevat essentiële informatie voor de beoordeling van de handicap.  

B. Objectivering ondersteuningsnood in het kader van PVB vraag : beschrijvend of ZZI-verslag : In onderdeel  B worden de ondersteuningsbehoeftes in kader van een PVB vraag in kaart gebracht. Dit onderdeel  bevat informatie over de beperkingen op het vlak van communicatie, zelfredzaamheid, mobiliteit, deelname aan het maatschappelijk leven en een indiceringsvoorstel. Deze inventarisatie kan afhankelijk van de situatie ofwel door middel van een beschrijving ofwel door middel van een zorgzwaarte-instrument (ZZI) .

C. Checklist prioritering  PVB : Onderdeel  C – als nieuw luik binnen een MDV - bevat info  in verband met de prioritering in kader van de PVB. Het MDT levert, aan de hand van een vragenlijst, informatie aan in verband met de urgentie van de vraag.  Dit is een evolutief gegeven: een situatie kan immers meer of minder acuut worden voor de persoon in kwestie.

D. Adviesrapport (vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes in kader van IMB) : Onderdeel  D bevat bruikbare informatie voor de objectivering van de ondersteuningsnood en de indicering op het vlak van hulpmiddelen en woningaanpassingen in de vorm van een adviesrapport. Meer informatie hierover kan u ook nog vinden bij punt (2) in de onderstaande tabel.

Deze verschillende onderdelen van het multidisciplinair verslag worden door de erkende MDT's opgemaakt en verstuurd via de online-applicatie 'Helios' Informatie over deze applicatie kan u vinden in de helioshandleiding. 


Verschil tussen aanvragen ingediend vóór 1 april 2016 en aanvragen ingediend ná 1 april 2016 

Voor  aanvragen ZIN/PAB en/of IMB  ingediend vóór 1 april 2016 , maar nog niet vervolledigd,  heeft het MDT de keuze tussen het nieuwe MDV volgens het  modulair systeem of het MDV in zijn ‘oude format’ met bij vragen voor hulpmiddelen bijkomend een  adviesrapport    (beiden beschikbaar in Helios).

BELANRIJK  : Bovengenoemde aanvragen ZIN en PAB die niet volledig zijn vóór 1 april 2016 én ook niet vervolledigd worden vóór 1 juli 2016 (uiterste deadline is bijgevolg dus 30/06/2016) worden stopgezet. Zij dienen afgehandeld te worden volgens de ‘nieuwe’ procedure in het kader van PVF zoals deze ingaat vanaf 01/04/2016 (en dit vereist dus indiening OP PVB). 

Voor aanvragen persoonsvolgend budget  en/of IMB (hulpmiddelen en aanpassingen), W 1 en doventolkuren ingediend ná 1 april 2016 kan ENKEL nog gebruik gemaakt worden van het nieuwe modulaire systeem.


Overzicht

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de  onderdelen die aangeleverd dienen te worden in kader van de betreffende aanvraag.

In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties : 

1.       Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH

2.       Persoon is reeds erkend als persoon met een handicap door het VAPH maar er is een wijziging naar aanleiding van een nieuwe, bijkomende handicap 

3.       Persoon is reeds erkend als persoon met een handicap door het VAPH


TER INFO : 

Deze onderstaande tabel  geeft een overzicht voor vragen persoonsvolgend budget  en/of IMB aanvragen (hulpmiddelen en aanpassingen) ingediend nà 1 april 2016.  Ook de W 1 aanvragen (verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs) en de aanvragen voor doventolkuren worden vermeld.  Bovendien wordt ook aangeduid welke modules moeten overgemaakt worden bij overgang minderjarigheid-meerderjarigheid.

In onderstaand overzicht kunnen uiteraard niet alle specifieke situaties opgenomen worden. 

Bij gecombineerde aanvragen (b.v. persoonsvolgend budget en IMB) worden de ‘kruisjes’ gecombineerd en  zijn sommige onderdelen (b.v. A objectivering handicap) uiteraard gemeenschappelijk.

De aanvragen die in het overzicht worden weergegeven zijn aanvragen die ingediend worden bij het VAPH; de aanvragen in het kader van hulpmiddelen voor minderjarigen (IJH) worden hierbij niet vermeld. Meer informatie hierover kan je vinden in de module hulpmiddelen en aanpassingen via volgende link  'de Aanvraagprocedure' en in de infonota 1405. 

Voor  aanvragen ZIN/PAB en/of IMB  ingediend vóór 1 april 2016 , maar nog niet vervolledigd,  heeft het MDT steeds de keuze tussen het ‘nieuwe MDV’ volgens het  modulaire  systeem of het MDV in zijn ‘oude format’ met indien nodig een adviesrapport   (oude versie MDV is nog  beschikbaar in Helios).  Indien het MDT er bij deze vragen voor kiest om de documenten in hun  ‘oude  formats’ over te maken, gebeurt dit volgens  de  gekende  richtlijnen.

Voor ZIN/PAB vragen ingediend vóór 1 april 2016 maar waarbij gekozen wordt voor  het ‘nieuwe MDV’ volgens het modulaire systeem,  wordt in de onderstaande tabel aangeduid  welke modules het  MDT dient   aan te leveren. 

Voor vragen IMB ingediend vóór 1 april 2016 en  waarbij gekozen wordt voor het ‘nieuwe MDV’ volgens het modulaire systeem, dient het MDT de onderdelen over te maken cfr. gelijkaardige aanvragen ingediend nà 1 april 2016.  

Bij inhoudelijke vragen in een specifieke situatie of bij vragen over de vergoedingen in een concreet dossier kan het MDT nog steeds contact opnemen met de coördinatoren van de provinciale kantoren.


Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH (1)

 A

 B

 C

 D (met globaal beeld) (2)

 D

 ANDERE

Vraag voor persoonsvolgend budget

X

X

X

-

-

-

Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoed-procedure

-

-

-

-

-

Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB

Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie

-

-

-

-

-

Checklist noodsituatie PVB (met medisch attest of attest MDT)

Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie

X

X

-

-

-

 

Vraag voor hulpmiddel/aanpassing

X

-

-

X

-

 

Vraag enkel incontinentiemateriaal

X

-

-

X

-

+attest inco

Vraag enkel rolstoel, duwwagen of buggy

X

 

 

X

-

+RIZIV-bundel

W1 (verplaatsings-en verblijfskosten gewoon onderwijs

X

-

-

X

-

-

vraag voor doventolk

X

-

-

X

-

+audiogram

Overgang minder- meerderjarigheid  (vraag persoonsvolgend budget)

X

X

X

-

-

-

Persoon is erkend maar wijziging naar aanleiding van nieuwe, bijkomende handicap (1)

 A

D(met globaal beeld) (2) 

 D

 ANDERE

Vraag voor persoonsvolgend budget 

X

X

X

-

-

 

Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoed-procedure

-

-

-

-

-

Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB

Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie

-

-

-

-

-

Checklist noodsituatie PVB

Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie

X

X

-

-

-

 

Vraag voor herziening persoonsvolgend budget

X

X

X

-

-

 

Vraag voor herziening prioriteitengroep

X

-

X

-

-

 

Vraag voor hulpmiddel/aanpassing

X

-

-

X

-

 

Vraag enkel incontinentiemateriaal

X

-

-

X

-

+ attest inco

Vraag enkel rolstoel, duwwagen of buggy

X

-

-

X

-

+ RIZIV-bundel

W 1 (verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs)

X

-

-

X

-

 

Vraag voor doventolk

X

-

-

X

-

+ audiogram
Persoon is reeds erkend als persoon met een handicap door het VAPH (1)

 A

 B

 C

 D(met globaal beel) (2)

 D

 ANDERE

Vraag voor persoonsvolgend budget

-

X

X

-

-

 

Vraag voor herziening persoonsvolgend budget

-

X

X

-

-

 

Vraag voor herziening prioriteitengroep 

-

-

X

-

-

 

Vraag voor persoonsvolgend budget  via spoed-procedure

-

-

-

-

-

Aanvraagformulier spoed PVB + medisch attest spoed PVB

Vraag voor persoonsvolgend budget  via noodsituatie

-

-

-

-

-

Checklist noodsituatie PVB

Vraag voor persoonsvolgend budget  na noodsituatie

-

X

-

-

-

 

(eerste) Vraag voor hulpmiddel/aanpassing

-

-

-

X

-

 

Eerste vraag voor hulpmiddel/aanpassing sinds 2002 

X(3)

-

-

X

-

 

(volgende)Vraag voor hulpmiddel onder een nog niet toegekend interventieniveau/functiebeperking

-

-

-

X

-

 

(volgende) Vraag voor hulpmiddel onder een reeds toegekend interventieniveau/functiebeperking

-

-

-

-

(4)

 

(volgende vraag voor hulpmiddel) Vraag voor enkel incontinentiemateriaal  (5) 

-

-

-

-

-

medisch attest inco (5)

(volgende vraag voor hulpmiddel) Vraag voor enkel rolstoel, duwwagen of buggy (5) 

-

-

-

-

-

RIZIV-bundel (5) 

Vraag voor W1

-

-

-

-

X

 

Vraag voor doventolkuren (5)

-

-

-

-

-

audiogram (5) 

ZIN/PAB vraag ingediend vóór 1 april 2016 voor persoon die nog niet erkend is als persoon met een handicap waarbij MDT kiest voor modulaire systeem

X

X

-

-

-

-

ZIN/PAB vraag ingediend vóór 1 april 2016 voor persoon die  erkend is als persoon met een handicap waarbij MDT kiest voor modulaire systeem

-

X

-

-

-

-

(1)     Erkend/nog niet erkend door VAPH = erkend door VAPH of Vlaams Fonds.

Personen die erkend werden door het Rijksfonds of het Fonds 81 maar sinds deze erkenning geen aanvraag tot ondersteuning meer indienden bij het Vlaams Fonds of VAPH worden in het kader van  het aanleveren van de noodzakelijke onderdelen MDV gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’. 

(2)     ‘Globaal beeld’  = De ondersteuningsbehoeftes worden in het luik 'globaal beeld' geobjectiveerd.  Op basis van deze gegevens moet er een uitspraak kunnen gedaan worden over het interventieniveau en functiebeperking. Momenteel is dit een vrij tekstveld. 

Wanneer vaststaat dat het MDT voor de vervollediging van de documentatie van de aanvraag een uitgebreide module D moet aanleveren, moet hierin volgende info terug te vinden zijn: informatie omtrent participatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken en moeilijkheden of beperkingen )op de verschillende levensdomeinen, te linken aan de handicap waarvoor de ondersteuning wordt aangevraagd. Hiervoor kan het MDT zich laten inspireren door de Module B (beschrijvende module) in kader van  een vraag naar persoonsvolgend budget. In zoverre dat het relevant is voor de individuele situatie van de persoon voor wie het dossier wordt ingediend geeft men info over :

 

- Communicatie: stotteren, apraxie, afasie, problemen met de stem, beperkt taalbegrip, woordvindingsmoeilijkheden, beperkte woordenschat, gebruik SMOG, en de mogelijke invloed op relaties…

- Zelfredzaamheid: Hygiëne, huishouden, boodschappen, voeding, administratie, financiën, dagbesteding en mentale functies.

- Mobiliteit: Binnenshuis/buitenshuis, trappen, transfers, vervoer. 

- Deelname aan het maatschappelijk leven: Hiermee worden onder andere tussenmenselijke relaties bedoeld en het verder sociaal functioneren en deelnemen aan de maatschappij. M.a.w. externe ((aangepaste) Woning, sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding, gebruik hulpmiddelen) en persoonlijke (Interesse, leeftijd, persoonlijkheid, vaardigheden, algemene lichamelijke conditie, levensstijl en leefgewoonten, (zelf)redzaamheid). 

Indien niet relevant, hoeft de informatie niet beschreven te worden. Men dient tevens zoveel mogelijk oog te hebben voor wat goed verloopt en wat minder goed verloopt. Beide aspecten dienen duidelijk te worden uit de beschrijvingen in 'globaal beeld'. 

BELANGRIJK ! Indien het een vraag incontinentiemateriaal, rolstoel, duwwagen of buggy of doventolk betreft dient enkel het 'globaal beeld' volgens bovenstaande stappen aangevuld te worden ; het 'hulpmiddel-luik' binnen het adviesrapport dient (niet) minimaal aangevuld te worden. Wel dienen de bijkomende documenten attest inco, RIZIV-bundel en audiogram toegevoegd te worden. 

(3)  Module A dient niet overgemaakt te worden indien in het dossier reeds recente en/of actuele diagnostische gegevens werden aangeleverd.

(4)  OPGELET  ! In de volgende situaties is voor een aanvraag voor hulpmiddelen geen adviesrapport (module D) noodzakelijk 

  • De aanvrager kreeg in het verleden reeds een goedkeuring voor het hulpmiddel of de aanpassing, maar vraagt het opnieuw aan omdat de refertetermijn verstreken is. Deze aanvraag kan ingediend worden aan de hand van een standaarddocument “Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen”. Dit kan je vinden op de website van het VAPH bij formulieren hulpmiddelen.   Wanneer men gebruik maakt van dit formulier is het niet nodig een algemeen aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen (voorheen A.00 1) te vullen. 
  • De aanvrager vraagt enkel een tegemoetkoming voor onderhoud en herstel van een hulpmiddel waarvoor reeds een goedkeuring werd verleend.
  • De aanvrager heeft in het verleden al een tegemoetkoming gekregen voor een hulpmiddel of aanpassing van het VAPH en vraagt nu enkel eenvoudige hulpmiddelen met een refertebedrag tot 375 euro (niet geïndexeerde bedrag). Deze hulpmiddelen zijn aangeduid met een asterisk (*) in de refertelijsten. In die situatie is niet langer een adviesrapport (module D) nodig, een gemotiveerde aanvraag door de persoon die ondersteuning nodig heeft of zijn wettelijke vertegenwoordiger volstaat. Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een standaarddocument “Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen”  Dit kan je vinden op de website van het VAPH bij  formulieren hulpmiddelen.Wanneer men gebruik maakt van dit formulier is het niet nodig een algemeen aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen  (voorheen A.001) in te vullen. 
(5) Indien een vraag voor enkel incontinentiemateriaal of enkel rolstoel, duwwagen of buggy of enkel doventolkuren wordt gesteld voor een persoon met een handicap die reeds erkend is als persoon met een handicap door het VAPH (waarbij er geen sprake is van een 'nieuwe bijkomende handicap') en die ook reeds een goedkeuring voor hulpmiddelen kreeg, dient bij deze vragen nooit een D-module overgemaakt te worden. De attesten volstaan. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp? 
Mail naar indicatiestelling@vaph.be

Heb je praktische en technische vragen met betrekking tot Helios? 
Mail naar helioshelpdesk@vaph.be

Wens je meer informatie over de applicatie Helios? 
Comments