Erkenning als Multidisciplinair Team bij het VAPH


Het multidisciplinair team (MDT) vormt een stap in de adviesverlening voor personen met een handicap. Bij een aanvraag voor hulpmiddelen heeft het MDT de taak de persoon bij zijn aanvraag tot ondersteuning te adviseren en te begeleiden.  Bij een aanvraag voor een persoonsvolgend budget objectiveert het MDT de handicap, de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt het de budgetcategorie en verzamelt het MDT informatie over de dringendheid van de vraag. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in een gespecialiseerd multidisciplinair verslag (MDV). 

Bij het indienen van een verslag houdt het team o.a. rekening met:

- de beperkingen van de persoon en de verwachte evolutie van de handicap;

- de persoonlijke ervaring van de persoon;

- de richtlijnen en nota’s voor de MDT’s;

- de inbreng van artsen en/of therapeuten die de persoon behandelen of behandeld hebben;

- de ervaringsdeskundigheid van andere personen met een handicap die vertrouwd zijn met gelijksoortige hulpmiddelen;

- de globale situatie van de persoon op vlak van wonen, activiteiten, ondersteuning en assistentie;

- het marktaanbod en de technologische ontwikkelingen en de prijs-kwaliteitverhouding van de hulpmiddelen; nagaan of er een alternatieve oplossing bestaat, is hier een intrinsiek onderdeel van. Een team behoudt tevens haar onafhankelijkheid ten opzichte van leveranciers en producenten;

- de door het KOC ontwikkelde methodologie voor adviesverlening;

- het zorgzwaarte instrument dat door het agentschap werd ontwikkeld en wetenschappelijk werd gevalideerd;

..... 

Een team wordt voor het opmaken van een verslag vergoed door het VAPH, het team vraagt er dus geen vergoeding voor aan de klant.

Voor meer informatie over de vergoeding van de multidisciplinaire teams zie infowijzer - procedurele module Vergoeding voor de multidisciplinaire teams 


1. Wie kan een aanvraag tot erkenning als MDT indienen?

Een organisatie die zich door het VAPH wil laten erkennen als multidisciplinair team (MDT) moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 bepaalt dat de volgende centra en diensten erkend kunnen worden:

- de centra voor leerlingenbegeleiding georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap;

- de centra voor maatschappelijk werk, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Wegens hun organisatie en hun werking behoren ze tot een landsbond of verbond van ziekenfondsen;

- de diensten voor geestelijke gezondheidszorg ;

- de centra of diensten voor revalidatie die door het VAPH erkend zijn, of die met het RIZIV een revalidatieovereenkomst gesloten hebben als referentiecentrum voor motorische of respiratoire revalidatie   bij kinderen;

- de door het VAPH erkende centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze;

- de door het VPAH erkende centra voor observatie, oriëntering, medische, psychologische en pedagogische behandeling van gehandicapten;

- de centra voor ontwikkelingsstoornissen, door het VAPH gesubsidieerd;

- de observatiecentra, erkend of georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de gecoördineerde decreten voor bijzondere jeugdbijstand;

- de door het agentschap erkende centra voor observatie, oriëntering, medische, psychologische en pedagogische behandeling van gehandicapten;

- de kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten, erkend onder de kenletter K.


Een bijkomende voorwaarde is de samenstelling van het team. Het team dat erkend wil worden, moet minstens bestaan uit:
- een arts;
- een licentiaat in de psychologische of pedagogische wetenschappen;
- en een houder van een diploma van een basisopleiding van 1 cyclus in het hoger onderwijs, studiegebied sociaal-agogisch werk of een houder van het diploma van gegradueerde verpleegkundige, optie   sociale verpleegkunde.

De vertegenwoordigers van deze drie disciplines overleggen gezamenlijk en ondertekenen het multidisciplinair verslag dat de vraag van de persoon met een handicap ondersteunt.


2. Hoe een aanvraag tot erkenning indienen?

Een dienst of organisatie die als MDT wil erkend worden door het VAPH, moet daarvoor een schriftelijke aanvraag indienen. Uit deze aanvraag moet blijken dat het team voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De aanvraagformulieren zijn terug te vinden op onze website via onderstaande link : 
3. Soorten erkenning

In eerste instantie dient men een basiserkenning aan te vragen. Met een basiserkenning kan een MDT multidisciplinaire verslagen opmaken voor vragen voor een persoonsvolgend budget (PVB). 

Naast deze basiserkenning kan een team ook voor een aantal specifieke domeinen een erkenning aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een specifieke erkenning is de basiserkenning een vereiste.

Individuele materiële bijstand (IMB)

Teams die adviesrapporten willen opmaken voor hulpmiddelen en aanpassingen, moeten eveneens een opleiding volgen. Deze bestaat onder andere uit een segment over de methode voor adviesverlening die door het KOC werd ontwikkeld.

Erkenning in het kader van RIZIV-rolstoelwetgeving

Sinds 1 oktober 2005 is het één loketsysteem voor rolstoelaanvragen van toepassing. Dit één loketsysteem houdt in dat de persoon met een handicap zich niet langer bij twee instanties moet melden om een terugbetaling te krijgen voor een manuele of elektronische rolstoel. Daarom maakte het VAPH een afspraak met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering [RIZIV] zodat ook de door het VAPH erkende multidisciplinaire teams inschalingen mogen opmaken voor alle doelgroepen van het RIZIV. De erkenning als zogenaamd RIZIV-team kan worden verkregen door op eer te verklaren dat een revalidatiearts en een ergotherapeut of kinesist deel uitmaken van het team.

Bijkomende specifieke erkenningen kunnen aangevraagd worden met het specifiek aanvraagformulier, eveneens terug te vinden op onze website via onderstaande link : 

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/2186454-Formulieren.html

In de overzichtstabellen die u op de website terugvindt, staan de specialisaties van de teams in de respectievelijke kolommen aangekruist (www.vaph.be - Adressen - Multidisciplinaire Teams).


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar indicatiestelling@vaph.be

Comments