Verblijfsvoorwaarden algemeen

Om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning van het VAPH moet de persoon met een handicap tegelijkertijd aan twee verblijfsvoorwaarden voldoen:
  • werkelijk in Vlaanderen verblijven; 
  • een voorafgaand verblijf in België aantonen.

1.Werkelijk in Vlaanderen verblijven 

Juridische basis

  • Artikel 13 lid 2 en artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
  • Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 stelt dat "een persoon met een handicap die aanspraak maakt op de toepassing van dit decreet werkelijk in België moet verblijven". 
  • Artikel 13, lid 2 van het decreet van 7 mei 2004 stelt  dat "om ondersteuning te kunnen krijgen personen met een handicap hetzij hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied, hetzij hun woonplaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (...)  moeten hebben". 

Onder werkelijk verblijf in Vlaanderen (*) verstaat het VAPH ‘juridisch wettelijk en werkelijk’ in Vlaanderen verblijven. D.w.z. dat de persoon met een handicap zelf hier daadwerkelijk moet vertoeven én ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister (**) ofwel in het vreemdelingenregister (***).

(*) Vlaanderen wordt hier bedoeld als het Nederlands taalgebied (de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht, Brussel Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, St.-Agatha-Berchem, St.-Gillis, St.-Jans-Molenbeek, St.-Joost-ten-Node, St.-Lambrechts-Woluwe, St.-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde).

Indien de persoon met een handicap in Vlaanderen verblijft en zijn wettelijk vertegenwoordiger in Wallonië (Franstalige of Duitstalige Gemeenschap) dan is het VAPH bevoegd.
Als de wettelijk vertegenwoordiger in Vlaanderen verblijft, maar de persoon met een handicap in de Franse of Duitstalige Gemeenschap, dan moet de aanvraag ingediend worden bij het Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (www.awiph.be) of bij de Dienststelle für Personen mit Behinderung (www.dpb.be).

(**) In de bevolkingsregisters worden de Belgen en de vreemdelingen ingeschreven die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vestigen of er te verblijven, en dit op de plaats waar zij hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn.
(***) In het vreemdelingenregister worden de vreemdelingen ingeschreven die toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven.

Belangrijk: 
Het wachtregister is ingesteld om voldoende gegevens te verzamelen om de administratie in staat te stellen na te gaan of een persoon al dan niet gerechtigd is in België te verblijven. Een inschrijving in het wachtregister (onzekere toestand) heeft andere functies dan het bevolkings- of vreemdelingenregister en wordt daarom niet aanvaard als werkelijk verblijf.

2.Een voorafgaand verblijf in België aantonen

Juridische basis 

  • Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
  • Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 stelt "dat om ondersteuning te kunnen genieten, de persoon bovendien het bewijs moet voorleggen van een ononderbroken verblijf van vijf jaar dan wel een niet aaneengesloten verblijf van tien jaar in België. Voor niet-ontvoogde minderjarigen, verlengd minderjarigen en onbekwaamverklaarden moet de voorwaarde van voorafgaand verblijf vervuld zijn in de persoon van hun wettelijke vertegenwoordiger." 

Meer concreet moet men één van volgende aantonen: 
  • vijf jaar ononderbroken verblijf voorafgaand aan de aanvraag;
  • tien jaar in de loop van zijn leven indien de periode van verblijf in België onderbroken werd.
Tijdens de periode van voorafgaand verblijf moet men niet noodzakelijk wettelijk (via een inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister) in ons land verbleven hebben. Belangrijk is dat het wettelijk verblijf er is op het moment van de aanvraag bij het VAPH.

In uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag voor individuele materiële bijstand 'voorwaardelijk' behandeld worden. Hiermee wordt bedoeld dat de aanvraag kan behandeld worden vooraleer de persoon met een handicap daadwerkelijk in Vlaanderen woont. Dit is uiteraard slechts mogelijk indien de voorwaarde van voorafgaandelijk verblijf wel vervuld is. Deze uitzonderlijke situatie doet zich voor naar aanleiding van een verhuis.

Voorbeeld: 
Een persoon met een handicap woont in Wallonië en wil naar Vlaanderen verhuizen, hij dient daarvoor zijn woning aan te passen. Hij wil hiervoor een tussenkomst vragen bij het VAPH. Op het moment van de aanvraag verblijft betrokkene nog niet in Vlaanderen. Er kan een voorwaardelijke beslissing genomen worden om een tussenkomst te verlenen, maar de tussenkomst mag in geen geval betaald worden vooraleer betrokkene voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.

Volgende paragraaf zal in dergelijke (uitzonderlijke) voorwaardelijke beslissing vermeld worden:
"Deze beslissing die u ondersteuning verleent voor hulpmiddelen is een voorwaardelijke beslissing. Zij kan slechts uitwerking vinden vanaf het moment dat u ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Vlaamse gemeente of stad. Momenteel bent u nog gedomicilieerd in ... U voldoet dus nog niet aan de ‘verblijfsvoorwaarden’ die het VAPH vooropstelt. Laat u ons weten vanaf wanneer u wel voldoet aan de verblijfsvoorwaarden? Zo kunnen wij uw beslissing aanpassen en vermelden vanaf wanneer deze uitwerking heeft."

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be