Mogelijke verblijfsdocumenten

1.Vreemdelingenkaarten

1.1. Elektronische vreemdelingenkaart A

Het gaat steeds om een tijdelijk verblijf. De geldigheidstermijn van de kaart valt samen met de duur van het tijdelijk verblijfsrecht. Dit verschilt per categorie. Personen met deze kaart worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. De elektronische vreemdelingenkaart A wordt afgegeven aan : 

   Vreemdeling met subsidiaire bescherming (art. 48/4)

Indien wordt beslist dat er aan de voorwaarden voor subsidiaire bescherming is voldaan, zal de persoon een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar krijgen. Dit verblijfsrecht zal verlengd worden zolang er geen belangrijke wijziging optreedt in de omstandigheden die aanleiding gaven tot de toekenning van het statuut. De vreemdeling die na vijf jaar nog steeds onder het statuut van subsidiaire bescherming valt, ontvangt een verblijfsrecht van onbepaalde duur.

   Vreemdeling met humanitaire regularisatie (art. 9bis)

Het gaat hier om een uitzonderingsprocedure: ze dient voor situaties waarbij de persoon niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure maar er toch een reden voor verblijf in België is. De kaart is meestal één jaar geldig. Deze kaart kan verlengd worden indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

   Vreemdeling met medisch verblijfsrecht (art. 9ter)

Indien wordt beslist dat er aan de voorwaarden voor een medisch verblijf is voldaan, zal de persoon een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar krijgen. Dit verblijfsrecht zal verlengd worden zolang er geen duurzame verbetering in de medische toestand optreedt. De vreemdeling die na vijf jaar nog steeds onder het medisch statuut valt, ontvangt een verblijfsrecht van onbepaalde duur. 

  Gezinsherenigers met een derdelander (art. 10/10bis)

Een vreemdeling die in België verblijft via het recht op gezinshereniging met een derdelander zal in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht hebben. Een derdelander is een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of Ijsland, Noorwegen of Lichtenstein. 
Wanneer de persoon met wie men zich herenigt zelf tijdelijk in België verblijft, dan blijft het verblijf tijdelijk. 
Wanneer de persoon met wie men zich herenigt een verblijfsrecht van onbepaalde duur heeft, dan kan de gezinshereniger ook een onbeperkt verblijfsrecht bekomen na drie jaar tijdelijk verblijf. 

  Derdelands studenten

Personen die geen onderdaan zijn van landen die tot de Europese Unie behoren of van Ijsland, Noorwegen of Lichtenstein en naar België komen om te studeren, kunnen een beperkt verblijfsrecht krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Het verblijfsrecht is altijd beperkt tot de duur van de studies (tot 31 oktober van het lopende academiejaar). 
De kaart wordt voor de duur van de studies elk jaar vernieuwd, op voorwaarde dat de student nog steeds aan de voorwaarden voldoet. 

  Slachtoffer van mensenhandel

In vele gevallen is de vervolging van praktijken van mensenhandel of mensensmokkel slechts mogelijk als de slachtoffers medewerking verlenen aan het gerechtelijk onderzoek. Die medewerking wordt mede mogelijk gemaakt door een specifieke beschermingsregeling. Het slachtoffer van mensenhandel krijgt een elektronische vreemdelingenkaart A met een geldigheidsduur van zes maanden:
  • Indien het drie maanden na het opstarten van de procedure reeds duidelijk is dat het om een slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel gaat, en indien het parket de zaak nog steeds onderzoekt. 
  • Indien het zes maanden na het opstarten van de procedure nog steeds niet duidelijk is of het om een slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel gaat, maar het parket de zaak nog steeds onderzoekt. 
Deze verblijfskaart kan met telkens zes maanden vernieuwd worden.

  Arbeidsmigrant van buiten de Europese Unie 

Vreemdelingen die naar België komen als arbeidsmigrant krijgen in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht (geldig voor de duur van de arbeidskaart of de beroepskaart). Afhankelijk van het type arbeidsmigrant zal het verblijfsrecht na enkele jaren kunnen omgezet worden in een verblijfsrecht van onbepaalde duur.

  Langdurig ingezetene in een ander EU-land met tweede verblijf in België

Heb je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-land gekregen? Dan kan je een tweede verblijf in België aanvragen. Als langdurig ingezetene met tweede verblijf in België krijg je een tijdelijk verblijfsrecht van één jaar. De kaart kan viermaal vernieuwd worden met één jaar.

  Niet begeleide minderjarige vreemdeling

Niet begeleide vreemdelingen kunnen deze kaart krijgen indien het zes of twaalf maanden na het opstarten van de aanvraag duidelijk is dat de duurzame oplossing een verder verblijf in België is. De persoon moet dan wel een nationaal paspoort kunnen voorleggen of toch minstens documenten (officiële, afkomstig van de bevoegde (buitenlandse) overheden) waaruit blijkt dat er stappen ondernomen zijn om zijn identiteit aan te tonen. De kaart is één jaar geldig. Indien de minderjarige drie jaar met deze kaart in België heeft verbleven, kan er een verblijfsrecht van onbepaalde duur worden toegekend. 

Opgelet!
Niet-begeleide minderjarigen die in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn én een wettelijke voogd hebben die Belg is, voldoen aan de verblijfsvoorwaarden. Ze voldoen echter maar aan de verblijfsvoorwaarden tot de dag voor hun 18e verjaardag.

1.2. Elektronische vreemdelingenkaart B

Deze kaart bewijst een inschrijving in het Vreemdelingenregister voor onbeperkte duur. De kaart zelf is vijf jaar geldig, maar zal daarna worden vernieuwd zonder enige voorwaarde. De elektronische vreemdelingenkaart model B wordt gegeven aan :

  Erkende vluchtelingen 

Een erkend vluchteling krijgt meteen een toelating tot verblijf voor onbeperkte duur.

  Vreemdelingen met tijdelijk verblijf, na afloop van een bepaalde periode

Als een derdelander een verblijfsprocedure doorloopt, krijgt hij vaak eerst een beperkt verblijf. Na een bepaalde periode krijgt hij een verblijf van onbeperkte duur. Voor sommige verblijfsprocedures is deze periode wettelijk bepaald. Voor andere verblijfsprocedures zijn er geen wettelijke bepalingen en dan beslist de dienst vreemdelingenzaken (DVZ). In de praktijk geeft de DVZ ten vroegste na vijf jaar vanaf de afgifte van de eerste verblijfskaart een verblijf van onbeperkte duur.

De wet bepaalt bijvoorbeeld dat een gezinshereniger met een niet-EU-onderdaan met een onbeperkt verblijf een onbeperkt verblijf krijgt na drie jaar tijdelijk verblijf. Hetzelfde geldt voor een niet-begeleide minderjarige die nog geen 18 jaar is. Subsidiaire beschermden en medische geregulariseerden krijgen een onbeperkt verblijf na vijf jaar tijdelijk verblijf. 

Voor arbeidsmigranten, vreemdelingen met een humanitaire regularisatie en slachtoffers van mensenhandel beslist de DVZ over het toekennen van een onbeperkt verblijf. In deze gevallen wordt het onbeperkt verblijf doorgaans gegeven na een tijdelijk verblijf van vijf jaar.

1.3. Elektronische vreemdelingenkaart C

 • De vreemdeling van buiten de EU/EER, met een permanent verblijf in België die een aanvraag tot vestiging heeft ingediend én wiens aanvraag is goedgekeurd. De persoon wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. 
 • Het familielid van een gevestigde derdelander die na het voorwaardelijk verblijf van drie jaar in het bezit is van een B kaart en succesvol een aanvraag tot vestiging indient. 
 • De Zwitser, en zijn derdelands familielid, die meer dan drie maanden in België verblijft, bijvoorbeeld als werknemer of zelfstandige, of die een duurzaam verblijf aanvraagt en toegekend krijgt. Zwitsers worden ingeschreven in het vreemdelingenregister.

1.4. Elektronische vreemdelingenkaart D

De kaart wordt afgegeven aan een niet-EU/EER onderdaan die de status van langdurig ingezetene heeft bekomen. Eén van de voorwaarden om deze status te verkrijgen, is dat men gedurende vijf jaar en onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, een ononderbroken en wettig verblijf heeft in België. De persoon die het statuut langdurig ingezetenen heeft bekomen, wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.

1.5. Elektronische vreemdelingenkaart E

De kaart wordt afgegeven aan: 
 • een EU-burger, meer bepaald een EU-werkzoekende, werknemer, zelfstandige of niet economisch actieve EU-burger met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden of een EU student.
 • een EU onderdaan die op basis van gezinshereniging met een EU-burger, inclusief een EU-student een verblijfsrecht krijgt. 
Deze personen worden ingeschreven in vreemdelingenregister.

1.6. Elektronische vreemdelingenkaart E +

Na vijf jaar ononderbroken verblijf wordt een duurzaam verblijfsrecht toegekend aan de EU-burger inclusief een EU-student. De EU-burger kan (dit is geen verplichting) daartoe een document aanvragen ter staving van zijn duurzaam recht op verblijf. Als na een aanvraag een recht op duurzaam verblijf wordt toegekend, wordt een elektronische vreemdelingenkaart E + afgeleverd.

Deze kaart wordt eveneens afgeleverd aan de familieleden van een EU-burger, inclusief een EU-student die EU onderdaan zijn en die een recht op duurzaam verblijf hebben gevraagd en verkregen.

De houders van een elektronische vreemdelingen kaart E + zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

1.7. Elektronische vreemdelingenkaart F

Deze kaart wordt afgegeven aan de vreemdeling van buiten de EU/EER die in België verblijft op basis van een recht op gezinshereniging met een Belg of EU/EER-onderdaan (eventueel een EU-student) én wiens verblijfsaanvraag is goedgekeurd.

De vreemdeling heeft een verblijfsrecht van onbepaalde duur; gedurende een bepaalde termijn (tot maximum vijf jaar na de aanvraag gezinshereniging) is dit verblijf wel aan voorwaarden verbonden.

De houder van deze kaart wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister.


1.8. Elektronische vreemdelingenkaart F+

Een familielid van een burger van de EU dat zelf niet de nationaliteit van een lidstaat van de EU bezit, maar op basis van gezinshereniging met een Belg of EU-burger in België verblijft en een duurzaam verblijfsrecht heeft gevraagd en gekregen (dit na vijf jaar verblijf in België), krijgt een elektronische vreemdelingenkaart F+. 

De persoon wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.


1.9. Elektronische vreemdelingenkaart H+

Hoogopgeleide werknemers uit derde landen, die met succes de verblijfsprocedure voor het bekomen van een Europese blauwe kaart hebben doorlopen, krijgen een elektronische vreemdelingenkaart H.
De H kaart wordt uitgereikt voor een éénmalig hernieuwbare termijn van 13 maanden. Na twee jaar wordt de H kaart toegekend voor drie jaar.

De persoon wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister.

2.Diplomaten

Diplomaten worden niet ingeschreven in het Rijksregister. Ze krijgen van de dienst protocol van de FOD Buitenlandse Zaken wel een identiteitskaart voor bevoorrechte personen die tijdelijk in België verblijven. Ze worden echter niet vrijgesteld van de verblijfsvoorwaarden.

Zij kunnen dus een aanvraag bij het VAPH indienen op voorwaarde dat zij :

 • werkelijk en wettig verblijf in Vlaanderen kunnen aantonen;
 • voorafgaand verblijf in ons land kunnen aantonen (= vijf jaar in ons land, tenzij men voldoet aan één van de uitzonderingen zoals EU burger zijn en sociale zekerheid genieten).

Hoewel ze dus niet ingeschreven worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn diplomaten in principe wel wettelijk en werkelijk in ons land. Het is aan de aanvrager om ons de nodige documenten te bezorgen die dit bewijzen.


   Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments