Overmacht

Wanneer het een MDT niet lukt om het gevraagde verslag binnen de gestelde termijn in te dienen en daardoor de datum van toewijzing dreigt op te schuiven, kan overmacht ingeroepen worden. Het is niet de bedoeling dat overmacht een algemene regel wordt!

Er is slechts sprake van overmacht bij abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de persoon die de overmacht inroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Redenen die kunnen ingeroepen worden voor overmacht kunnen zijn:
- Betrokkene kon niet de nodige medewerking verlenen omwille van zware ziekte, hospitalisatie, ...;
- In zeer uitzonderlijke omstandigheden: medische gegevens noodzakelijk ter vervollediging van het verslag laten op zich wachten;
- Andere ......

1. Wie kan overmacht inroepen ?

Overmacht kan zowel door het MDT als door de persoon (met een handicap) of diens wettelijke vertegenwoordiger ingeroepen worden.

2. Wanneer overmacht inroepen ?

Het is in ieders belang om dit zo vlug mogelijk te doen. 

Overmacht indienen nadat de beslissing reeds werd overgemaakt is niet mogelijk. 

3. Overmacht aanvragen

Overmacht in het kader van het behoud van de datum aanvraag wordt schriftelijk aangevraagd bij het Provinciaal kantoor met duidelijke vermelding van de reden en de motivatie en dit aan de hand van het standaarddocument dat te downloaden is via de website van het VAPH via onderstaande link : Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Subpagina''s (1): Overmacht
Comments