Overmacht

Juridische basis 

  • Artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
  • Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget


1.Wanneer overmacht inroepen ? 

Wanneer het een MDT niet lukt om de noodzakelijke modules van het multidisciplinair verslag binnen de gestelde termijn in te dienen en daardoor de datum van aanvraag/toewijzing dreigt op te schuiven, kan overmacht ingeroepen worden. Het is niet de bedoeling dat overmacht een algemene regel wordt!  Deze mogelijkheid is namelijk bedoeld als
uitzonderingsmaatregel en het kan dus niet als standaardpraktijk toegepast worden. Het is in ieders belang om de modules van het multidisciplinair verslag tijdig in te leveren.

Er is slechts sprake van overmacht bij abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de persoon die de overmacht inroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. 

Redenen die kunnen ingeroepen worden voor overmacht kunnen zijn: 
  • Betrokkene kon niet de nodige medewerking verlenen omwille van zware ziekte, hospitalisatie, ...; 
  • In zeer uitzonderlijke omstandigheden: medische gegevens noodzakelijk ter vervollediging van het verslag laten op zich wachten; 
  • Andere ...
Opmerking : Gezien de invoering van de aanvraagprocedure voor PVB in 2016 en de hiermee gepaarde vernieuwingen zullen de aanvragen voor overmacht (motivering) tot 31 maart 2018 mild beoordeeld worden in het kader van PVB aanvragen. Begin 2018 voert het agentschap opnieuw een evaluatie uit met betrekking tot deze werkwijze.

2.Wie kan overmacht inroepen ? 

Overmacht kan zowel door het MDT als door de persoon (met een handicap) of diens wettelijke vertegenwoordiger ingeroepen worden. 

3.Hoe overmacht inroepen ?

Overmacht in het kader van het behoud van de datum aanvraag wordt aangevraagd bij het agentschap (Provinciaal kantoor)  met duidelijke vermelding van de reden en de motivatie en dit aan de hand van het standaarddocument dat te downloaden is via de website van het VAPH via onderstaande link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/2872767-Verklaring+overmacht.html

Het agentschap dient het aanvraagformulier tot overmacht te ontvangen voor het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene indientermijn van de aan te leveren documenten. Overmacht indienen nadat de beslissing reeds werd overgemaakt is in elk geval niet mogelijk. 


4. Consequenties

Indien de aanvraag voor overmacht werd ingediend en de modules van het MDV werden voor het verstrijken van de bijkomend toegekende termijn, ten gevolge van de overmacht, aangeleverd aan het agentschap zal de datum van aanvraag/toewijzing niet opschuiven. 

De termijnen waarbinnen de modules van het MDV aangeleverd dienen te worden staan steeds duidelijk vermeld in de brief van het agentschap aan de aanvrager. 

 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments