Regionale Prioriteitencommissie (RPC)

In elke provincie wordt een Regionale Prioriteitencommissie (RPC) opgericht. Bijgevolg is elke provinciale commissie enkel bevoegd voor de behandeling van dossiers van personen die in de betreffende provincie gedomicilieerd zijn.

1. Samenstelling van de RPC

De RPC zetelt met vijf leden waarvan minstens één ervaringsdeskundige, minstens één professioneel deskundige en een ambtenaar van het VAPH. De commissie wordt voorgezeten door een voorzitter die geen stemrecht heeft.


2. Wanneer moet een aanvraag naar de RPC?

De Regionale Prioriteitencommissie (RPC) beslist over de toekenning van een prioriteitengroep. De RPC baseert zich voor deze beslissing op de gegevens over de dringendheid van de vraag naar een persoonsvolgend budget die worden aangeleverd door de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger (in het ondersteuningsplan PVF) en door het multidisciplinair team (checklist prioritering - module C van het MDV).

Deze commissie is verantwoordelijk voor volgende opdrachten:
•  de toekenning van een prioriteitengroep aan de vraag naar een persoonsvolgend budget van een persoon met een handicap;
•  het vaststellen van de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak .

Indien een persoon louter een herziening van de prioriteitengroep wordt gevraagd, wordt deze aanvraag eveneens voorgelegd aan de RPC. 
➥ Meer informatie hierover: Aanvraag herziening PVB

3. Werkwijze van de RPC

Gezien het prioriteringsproces geïntegreerd wordt in het toeleidingsproces, moet elke vraag naar een persoonsvolgend budget (PVB) geprioriteerd worden. Nieuwe reguliere vragen naar een persoonsvolgend budget of de aanvragen tot herziening (van budgetcategorie en/of prioriteitengroep) worden geprioriteerd door de RPC. Voor dit prioriteringsproces werd volgende werkwijze opgesteld:
Een vertegenwoordiger van het VAPH en één van de externe RPC-leden die op de vergadering aanwezig zullen zijn, beoordelen het dossier voorafgaand aan de vergadering. Beide RPC-leden geven hun beoordeling van het dossier (op basis van de wettelijk vastgelegde criteria) onafhankelijk van elkaar in. Op deze manier komen ze beiden tot een voorstel van prioriteitengroep. Als beide adviseurs tot eenzelfde advies op de hoofdcriteria of modaliteiten van beide afweging, spreken we over een eensluitend advies. Indien er verschillen merkbaar zijn, gaat het om een verdeeld advies. Tijdens de RPC-vergadering wordt duidelijk vermeld bij welke dossiers er sprake is van een eensluitend advies en bij welke van een verdeeld advies. Bij eensluitend advies volgt een korte toelichting van het dossier voor de andere RPC-leden, met duiding van welke elementen doorslaggevend waren om tot dit oordeel te komen. Doorgaans zal deze beoordeling door de RPC gevolgd en bekrachtigd worden, maar de RPC heeft steeds de bevoegdheid om de voorgestelde prioriteit alsnog te wijzigen. De dossiers waarbij de adviseurs een verdeeld advies uitbrengen, worden integraal op de RPC besproken en geprioriteerd. Alle aanwezige RPC-leden nemen deze dossiers vooraf door.

Voorafgaand aan de vergadering wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het moment waarop de RPC zijn vraag zal prioriteren. Wenst de persoon met een handicap toelichting te geven bij de bepaling van deze prioriteit, dan kan hij gebruik maken van hoorrecht tijdens de vergadering. De aanvrager kan zich hiervoor laten bijstaan door een persoon of organisatie naar keuze. 
Indien een persoon gebruik maakt van hoorrecht wordt de beslissing van de RPC nog niet meegedeeld tijdens de zitting. De aanvrager wordt door het VAPH schriftelijk op de hoogte gebracht van de verschillende elementen die in zijn dossier beoordeeld werden (bv. erkenning handicap, toegekende budgetcategorie en/of toegekende prioriteitengroep). Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments