Regionale Prioriteitencommissie (RPC)

In elke provincie wordt een Regionale Prioriteitencommissie (RPC) opgericht. Bijgevolg is elke provinciale commissie enkel bevoegd voor de behandeling van dossiers van personen die in de betreffende provincie gedomicilieerd zijn. 

1. Samenstelling van de RPC 

De RPC zetelt met vijf leden waarvan minstens één ervaringsdeskundige, minstens één professioneel deskundige en een ambtenaar van het VAPH. De commissie wordt voorgezeten door een voorzitter die geen stemrecht heeft.


2. Wanneer moet een aanvraag naar de RPC? 

De Regionale Prioriteitencommissie (RPC) beslist over de toekenning van een prioriteitengroep. De RPC baseert zich voor deze beslissing op de gegevens over de dringendheid van de vraag naar een persoonsvolgend budget die worden aangeleverd door de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger (in het ondersteuningsplan PVF) en door het multidisciplinaire team (checklist prioritering -module C van het MDV).

Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor volgende opdrachten:
•  de toekenning van een prioriteitengroep aan de vraag naar een persoonsvolgend budget van een persoon met een handicap;
•  het vaststellen van de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak .

Opgelet ! Er wordt bij het proces van prioritering een onderscheid gemaakt tussen de automatische toekenningsgroepen en de overige prioriteitengroepen. Deze automatische toekenningsgroepen krijgen de hoogste prioriteit en krijgen op zeer korte termijn middelen ter beschikking gesteld. 

Er worden door de Vlaamse Regering vier automatische toekenningsgroepen vooropgesteld. Deze aanvragen moeten NIET worden voorgelegd aan de RPC . Meer informatie over elke toekenningsgroep vind je via onderstaande linken.

Indien een herziening van de prioriteitengroep wordt gevraagd, moet de aanvraag wel voorgelegd worden aan de RPC. Meer informatie hierover kan je vinden in de infowijzer - procedurele module - Aanvraag herziening PVB 


3. Werkwijze van de RPC

Gezien het prioriteringsproces geïntegreerd wordt in het toeleidingsproces, moet elke vraag naar een persoonsvolgend budget (PVB) geprioriteerd worden. Voor de meeste vragen moet dit gebeuren door de RPC. Dit betekent dat de RPC’s een gevoelig groter aantal aanvragen moeten behandelen dan vandaag het geval is. Een goede voorbereiding en een efficiënte werking van de RPC zal dus noodzakelijk zijn. Hiermee rekening houdende werd volgende werkwijze uitgewerkt : 

Een medewerker van het VAPH kijkt na of het dossier al dan niet door de RPC moet worden behandeld. Indien het dossier moet voorgelegd worden aan de RPC zal een medewerker van het coördinatiepunt handicap het dossier toewijzen aan een RPC-vergadering (regio en datum). Het coördinatiepunt staat in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de RPC. 

De vertegenwoordiger van het VAPH en één van de andere RPC-leden die op de vergadering zullen aanwezig zijn, krijgen het dossier als adviseur toegewezen. Los van elkaar schalen beide adviseurs het dossier in volgens de procedure zoals beschreven onder Toekenning van een prioriteitengroepOp deze manier komen ze beiden tot een voorstel van prioriteitengroep. Als beide adviseurs tot eenzelfde advies van prioriteitengroep komen, spreken we over een éénsluidend advies. Anders gaat het om een verdeeld advies.

Op de agenda van de RPC wordt duidelijk vermeld bij welke dossiers er sprake is van een éénsluidend advies en bij welke van een verdeeld advies. Elk RPC-lid heeft vervolgens inzage in alle dossiers. Bij éénsluidend advies van de adviseurs volgt een korte toelichting op de RPC van elk dossier, met duiding van welke elementen van de beslissingstabel voor hem/haar doorslaggevend waren. Bij gelijklopend advies van de adviseurs zal dit allicht door de RPC gevolgd en bekrachtigd worden, maar de RPC heeft steeds de bevoegdheid om de voorgestelde prioriteit te wijzigen. De dossiers waarbij de adviseurs een verdeeld advies uitbrengen, worden integraal op de RPC besproken en geprioriteerd. De RPC-leden dienen deze dossiers vooraf door te nemen.

Op deze wijze worden de onafhankelijke adviseurs gesteund in hun werk, kan onderlinge afstemming geoptimaliseerd worden en blijft de RPC betrokken bij de besluitvorming van elk dossier. Omdat elk dossier minstens kort op de RPC aan bod komt, gebeurt de motivering van de beslissing zorgvuldig. Bovendien kan de beslissing van de RPC op een correcte manier gecommuniceerd worden aan de zorgvrager. 

Het coördinatiepunt brengt de aanvrager op de hoogte van het moment waarop de RPC zijn/haar aanvraag behandelt. Wenst de persoon met een handicap toelichting te geven bij de bepaling van de prioriteit van zijn vraag, dan kan dat op dat moment. De aanvrager kan zich hierbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon of organisatie naar keuze.

Gezien het grote belang van de prioriteitsbepaling en rekening houdend met het feit dat niet alles in vragenlijsten gevat kan worden, kan een hoorrecht hier een meerwaarde betekenen voor de aanvrager. Dit hoorrecht wordt eveneens geïnstalleerd bij de RPC.  

4. Beslissing van de RPC 

De bespreking van de RPC wordt nog niet aan betrokkene meegedeeld tijdens de zitting. 
Na bespreking RPC wordt het dossier  door het coördinatiepunt terug overgemaakt aan de administratie (Provinciale kantoren) van het VAPH. Nu alle elementen gekend zijn , zal betrokkene schriftelijk op de hoogte worden gebracht van zijn erkenning handicap, toegekende budgetcategorie en toegekende prioriteitengroep. 

Er wordt altijd een voornemen (tot beslissing) opgemaakt. Betrokkene heeft immers de mogelijkheid om voor elk van de elementen (toekenning budget, budgetcategorie en prioritering) een heroverweging te vragen door de adviescommissie, ook wel gekend onder de naam “Heroverwegingscommissie” (HOC).


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar prioritering@vaph.be
Comments