Terugkomen op beslissingen

Een beslissing die niet correct tot stand is gekomen, kan worden ingetrokken en vervangen door een correcte beslissing. Men moet uitleggen (motiveren) waarom de beslissing die in het verleden is genomen, wordt ingetrokken. Betalingen die uitgevoerd zijn op basis van een beslissing die nadien wordt ingetrokken, moeten teruggevorderd worden.

In de rechtsleer en rechtspraak zijn er regels ontwikkeld die bepalen wanneer een instantie zoals het VAPH zijn foutief genomen beslissing kan intrekken. Een beslissing ‘intrekken’ wil zeggen dat ze wordt beschouwd nooit te hebben bestaan. Je wijzigt dus met terugwerkende kracht. Hieronder de regels die van belang kunnen zijn voor onze werking.


1. Negatieve beslissingen

Negatieve beslissingen zijn ‘administratieve rechtshandelingen die geen rechten verlenen’. Zij kunnen altijd worden ingetrokken. Een negatieve beslissing (een weigering) kan dus later een positieve beslissing (een goedkeuring) worden.

  

2. Positieve beslissingen

2.1 Positieve beslissingen die correct zijn

Positieve beslissingen zijn administratieve rechtshandelingen die rechten toekennen. Als zij volgens de regels tot stand zijn gekomen dan kunnen zij onder geen enkele omstandigheid worden ingetrokken. Er anders over oordelen is in strijd met de rechtszekerheid. 


2.2 Positieve beslissingen die niet correct (in strijd met de regels) zijn

Zij mogen worden ingetrokken, maar slechts gedurende een beperkte periode, namelijk zolang een beroep bij de arbeidsrechtbank kan ingesteld worden, d.w.z. binnen de drie maanden na kennisgeving van de beslissing (de datum waarop het aangetekend schrijven is afgestempeld door de post). 

Er zijn hier twee principes in het spel die tegenover elkaar staan :
  • enerzijds is de beslissing onregelmatig en zou ze uit het rechtsverkeer moeten verdwijnen;
  • anderzijds heeft zij rechten doen ontstaan.
Een compromis bestaat er dan in dat de intrekking kan, maar binnen een beperkte periode, namelijk de periode waarin ze nog kan aangevochten worden. Dit compromis wordt door het grootste deel van de rechtsleer en door de rechtspraak van de Raad van State gevolgd.

2.3 Uitzonderingen

Een beslissing die ‘aangetast is door een grove onregelmatigheid’, kan worden beschouwd als onbestaande en kan op elk moment worden ingetrokken. Deze intrekking kan gemotiveerd worden vanuit het gegeven dat de persoon voor wie de beslissing bedoeld was duidelijk moest weten dat dergelijke beslissing niet correct kon zijn (bijvoorbeeld 1.000.000 euro toekennen voor een hulpmiddel).

Een beslissing die door bedrog is uitgelokt, kan altijd worden ingetrokken.


Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp ? 
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments