Verplaatsings- en verblijfskosten in het kader van het gewoon onderwijs

Het VAPH kan een tegemoetkoming verlenen in de gemaakte kosten voor vervoer van en naar school en in de verblijfskosten gemaakt in het kader van onderwijs.  

1. Tegemoetkoming in de vervoerskosten

Het gaat om de vervoerskosten die gemaakt worden bij de verplaatsingen van de verblijfplaats naar de onderwijsinstelling of het internaat. Personen met een handicap die in het reguliere onderwijs les volgen (lager, secundair of hoger onderwijs)  kunnen een tegemoetkoming krijgen voor: 

  • de verplaatsingen van een persoon met een handicap met een persoonlijk vervoermiddel (auto, taxi,…) op voorwaarde dat:
    • de persoon zich in een rolwagen verplaatst; 
    • de persoon zich verplaatst zonder een derde persoon en verplaatsingen te voet van minstens 300 meter onmogelijk zijn wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen. Dit  moet blijken uit een medisch verslag.
  • de verplaatsingen van diegene die de persoon met een handicap vergezelt bij zijn verplaatsingen door middel van een gemeenschappelijk vervoermiddel, wanneer het VAPH erkent dat de persoon omwille van de aard of de ernst van de handicap hulp nodig heeft om deze verplaatsingen te doen.

Voorwaarde is dat het gaat om het volgen van onderwijs met volledig leerplan, volgens de normen vastgesteld door de reglementering die deze materie beheerst. 


 2. Tegemoetkoming in de verblijfskosten

Personen met een handicap die in het reguliere onderwijs les volgen (lager of secundair onderwijs) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het verblijf in een internaat verbonden aan de bezochte onderwijsinstelling wanneer de verplaatsingen van hun verblijfplaats tot de onderwijsinstelling onmogelijk zijn of ernstige bezwaren hiertegen zijn.

Personen met een handicap die les volgen in het regulier hoger onderwijs, wordt het verblijf in de agglomeratie waar de onderwijsinstelling gevestigd is, gelijkgesteld aan een verblijf in een internaat verbonden aan de instelling.

Voorwaarde is ook hier dat de persoon onderwijs volgt met volledig leerplan, volgens de normen vastgelegd door de reglementering die deze materie beheerst. 

➥ Informatie hierover kan je ook vinden op onze website: mobiliteit - leren en werken.

➥ Informatie over de noodzakelijke documenten kan je o.m. vinden bij Aanvraag volgens gewone procedure en De verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem).


Opgelet! Een aanvraag voor tussenkomst in de verblijfs- en verplaatsingskosten die gemaakt worden voor het volgen van gewoon onderwijs door een minderjarige met een handicap moeten sinds 1 maart 2014 ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort. Na toekenning van de typemodule wordt het dossier verder behandeld door het VAPH.

Van zodra het VAPH de aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van vervoer van en naar school of in de verblijfskosten heeft goedgekeurd, brengt het Provinciaal kantoor van het VAPH betrokkene via brief (beslissing) op de hoogte van de documenten die bijkomend moeten overgemaakt worden aan het VAPH om de aanvraag verder te kunnen behandelen (bijvoorbeeld : facturen indien gebruik van taxi,.. ). Ook de documenten die betrokkene nog moet invullen en overmaken aan het VAPH om de aanvraag verder te kunnen afwerken (bijvoorbeeld de aanwezigheidslijsten school) zullen samen met deze beslissing aan betrokkene worden overgemaakt. Vragen hierover kunnen steeds gesteld worden aan het Provinciaal kantoor. Zij kunnen ook verdere inlichtingen geven over het verdere verloop van de procedure (indiening facturen, berekening, betaling). 

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar hulpmiddelen@vaph.be
Comments