Verwerking onvolledige aanvragen ZIN en PAB ingediend voor 1 april 2016

Zowel aanvragen van opvang, behandeling en begeleiding door een voorziening, erkend en gesubsidieerd door het agentschap (ZIN) alsook aanvragen van toewijzing van een PAB, worden afgehandeld overeenkomstig de ‘oude’ procedure op voorwaarde dat: 

1) de schriftelijke aanvraag wordt ingediend vóór 1 april 2016: 
het betreft hier minstens een aanvraagformulier (A001) en/of PAB-aanvraagformulier. 
en 
2) De aanvraag vervolgens wordt vervolledigd vóór 1 juli 2016: 
Voor aanvragen voor 1 april heeft het MDT de keuze ofwel vervollediging via het modulaire dossier ofwel vervollediging via 'oude' versie MDV en/of een PAB-Inschalingsverslag (PAB-IV) .

Vervolgens zullen deze vragen door de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en desgevallend door de Deskundigencommissie (DC) behandeld worden. 


Bovengenoemde aanvragen ZIN en PAB die niet volledig zijn vóór 1 april 2016 én ook niet vervolledigd worden vóór 1 juli 2016 (uiterste deadline is bijgevolg dus 30/06/2016) worden stopgezet. Zij dienen afgehandeld te worden volgens de ‘nieuwe’ procedure in het kader van PVF zoals deze ingaat vanaf 01/04/2016 (en dit vereist dus indiening OP PVB).  

BELANGRIJK :

Voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 april 2016 dient  het modulaire dossier gebruikt te worden (bij vragen voor een persoonsvolgend budget is dit module B en C en indien nodig module A ; voor vragen IMB is dit dus module D (al dan niet met globaal beeld + indien nodig module A) . Meer informatie hierover kan je vinden bij De verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem).

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp?
Mail naar toeleiding@vaph.be
Comments